Již 40 let VOLCRAFT analyzuje vodu, vzduch a půdu

Prakticky 71 % povrchu naší planety tvoří voda. Pouze však 3 % z toho je sladká voda. Z těchto 3 % jsou navíc 2/3 vody vázány (například ve vysokých horách). Proto bychom se měli o ten velmi malý zbytek vody skutečně dobře postarat. Důležitým nástrojem pro tyto účely jsou elektronické měřicí přístroje, určené pro kontrolu kvality vody. V následující části vám představíme současnou měřicí techniku ​​pro analýzu vody od naší značky VOLTCRAFT a podáme vysvětlení pro parametry, které je možné pomocí naší techniky měřit. Z důvodů bezpečnosti osob a růstu flory je do naší techniky rovněž zahrnuta technologie pro analýzu vzduchu a půdy.

Nabízíme v této oblasti řešení šitá na míru pro každodenní praxi a inovativní vývoj s uživatelsky přívětivým ovládáním, jež umožňují efektivní využití našich výrobků. Při použití naší techniky se tak můžete plně soustředit pouze na svou práci.

Kal v kapalinách

Kal v kapalinách je způsoben částicemi, jež mají jiný index absorpce nebo lomu než médium, ve kterém se nacházejí. Pro stanovení a porovnání zákalu v různých měrných jednotkách je možné využít metodu optického měření. U přístroje pro měření kalu VOLTCRAFT NTU-600 je zákal vzorku stanoven opticky a naměřená data se vyhodnocují pomocí mikroprocesoru. Naměřené hodnoty se potom zobrazují na dobře přehledném displeji. Tester NTU-600 může poskytovat naměřené hodnoty v jednotkách NTU, FTU a EBC a zobrazit obsluze požadovanou jednotku jednoduše po stisku tlačítka. Metoda měření přístroje NTU-600 navíc splňuje požadavky dle ISO-7027. Naměřené hodnoty je možné uložit do některého ze 150 paměťových pozic, což představuje naprosto dostatečnou kapacitu i pro větší série měření.

Kyselé nebo zásadité - Měření hodnoty pH

Hodnota pH je velmi důležitým ukazatelem kvality vody. pH je také mnohdy výchozí hodnotou pro další měření (například pro stanovení obsahu chlóru v bazénech). Škála pro měření hodnoty pH je od 0 do 14. Hodnota pH 7 znamená neutrální stav. Rozsah 0 – 7 poté představuje kyselé prostředí. Hodnoty v rozsahu od 7 do 14 udávají alkalické nebo zásadité prostředí v kapalině. Aplikace pro měření pH zahrnuje celou řadu oborů od lékařství přes stavebnictví (například pro určování kvality betonu), rybníkářství, akvaristiku, bazény, testování kvality pitné vody, laboratorní práce až po různá průmyslová odvětví.

Proč je vodivost tak důležitá pro stanovení kvality vody?

Vodivost vody udává počet vodivých částic. Čím vyšší je počet vodivých částic, tím vyšší je samotná vodivost, která je základním indikátorem kontaminace v měřeném vzorku vody. Proto, abychom se ujistili je tak nezbytné provést další nezbytná opatření pro otestování kvality vody, neboť vyšší vodivost může být způsobena například i minerály, které nepředstavují zdravotní riziko. Vodivost vody se měří pomocí elektrod. Průtok proudu se tak měří pomocí proudové a měřicí elektrody. Výstup vodivosti je udáván v jednotkách mikro Siemens na centimetr. Faktor vodivosti rovněž poskytuje informaci o tvrdosti vody – čím vyšší vodivost, tím vyšší je tvrdost vody.

Typické hodnoty vodivosti:

Destilovaná voda                        1 µS/cm - 20 µS/cm

Dešťová voda                              30 µS/ cm - 60 µS/ cm

Pitná voda                                    100 µS/ cm - 1000 µS/ cm

Pitná voda (mezní hodnota)      2000 µS/ cm

Stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě

Při kontrole zdrojů vody je právě obsah kyslíku velmi důležitým parametrem a má vysoký význam u jezírek s rybí násadou. Prvním znakem nedostatku kyslíku – v praxi i bez elektronického měřicího zařízení, je dobře viditelný růst řas. Proto, abyste získat přehled o stavu vody, je tak zapotřebí provést měření kyslíku ve vodě. Použijte proto naše přesná měřicí zařízení. Testery pro měření kyslíku značky VOLTCRAFT jsou rovněž ceněným měřicím zařízením pro soukromé provozovatele zahradních jezírek. Jedině tak je možné včas provést vhodná opatření pro okysličení vody. 

Optimalizace dávkování dezinfekce

Na veřejných koupalištích nebo v soukromých bazénech je dezinfekce vody pomocí chloru zcela běžnou praxí. Vedle automatických dávkovací systémů, které si většinou našly místo ve veřejných vodovodních systémech, se dávkování dezinfekce v soukromých prostorách doposud provádí většinou manuálně. Značka VOLTCRAFT nabízí tester CLB-600 pro kontrolu obsahu chlóru ve vodě. Tento přístroj funguje na principu metody DPD a dokáže zaznamenat volný chlor a celkový obsah chloru. Testovací proces je možné spustit pomocí dvou různých reagenčních testovacích proužků. Proužky reagují ve vzorku vody po dobu asi 20 sekund a poté jsou z něj vyjmuty. Vzorek je poté vložen do měřicího zařízení, kde po stisku tlačítka dojde k zahájení fotometrické analýzy. V závislosti na zvolené metodě měření FCL (volný chlór) nebo TCL (celkový obsah chlóru) se naměřená hodnota po chvíli zobrazí na displeji přístroje. Výsledek můžete uložit do jednoho ze 150 paměťových stolů a využít pro pozdější porovnávací měření. Pro to, aby bylo možné určit hodnotu kombinovaného obsahu chloru, je nezbytné odečíst z celkového obsahu chloru (TCL) pouze hodnotu volného chloru (FCL).

Spolehlivé určení redoxního potenciálu

Redoxní napětí je možné měřit mezi dvěma elektrodami – elektrodou z ušlechtilého kovu (třeba platinou) a referenční elektrodou (například ze stříbra), pokud je ponoříte do kapaliny. Redoxní hodnota je mírou germicidního účinku a udává se v jednotkách mV (milivolt). Čím vyšší je naměřené napětí, tím lepší je poměr mezi oxidačním činidlem (například dezinfekce) a redukčním činidlem (různé nečistoty) a tím i celkově kratší doba dezinfekce. Stejně tak jako u chlóru závisí redoxní hodnota rovněž na hodnotě pH a ta by měla být měřena pomocí série testů. Nikdy nezapomeňte na řádnou dokumentaci výsledku testů. S použitím testeru VOLCTCRAFT ORP-01 můžete velmi rychle a nenákladně provést měření redoxních činidel. V případě potřeby si můžete objednat i náhradní sondy a redoxní činidla, jež máme k dispozici skladem.

Kombinované přístroje pro analýzu vody

VOLTCRAFT vám nabízí kombinované měřicí přístroje, určené pro analýzu vody v několika různých variantách. Díky tomu máte vždy k dispozici měřicí přístroj, který je vhodný právě pro vaší aplikaci. V další tabulce může získat rychlý přehled o tom, které měřící zařízení podporuje určité parametry analýzy a představuje tak optimální řešení pro vaše konkrétní požadavky. V rámci jediného přístroje tak najdete vše, co potřebujete.

Kombinované měřicí přístroje
Tester Hodnota pH Vodivost Redoxní reakce Teplota Rozpuštěné částice Obsah soli
VOLTCRAFT WM-500 ✓  ✓  —  ✓  ✓  ✓ 
VOLTCRAFT KBM-100 ✓  ✓  —  ✓  ✓ 
VOLTCRAFT KBM-700 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 
VOLTCRAFT PHT-200
VOLTCRAFT KBM-600 ✓  —  ✓  ✓  —  — 
VOLTCRAFT KBM-80 ✓  —  ✓  ✓  —  — 
VOLTCRAFT KBM-90 —  ✓  —  ✓  ✓  ✓ 

Měření – Analýza – Vyhodnocení. Technologie pro měření vzduchu a půdy od VOLTCRAFT

Velmi snadné měření vlhkosti a teploty vzduchu v místnosti

Velmi důležitými kritérii pro analýzu vzduchu jsou vlhkost a teplota. Měření těchto hodnot můžete provést s použitím praktických ručních zařízení. Mimořádnou praktičnost uvítáte u přístrojů, které dokážou zaznamenávat obě tyto veličiny současně. V případě, že vlhkost v kancelářích, výrobních halách nebo ve skladech překročí nebo klesne pod nastavené limitní hodnoty, můžete tak okamžitě zahájit vhodná opatření k odvlhčení nebo naopak ke zvlhčování vzduchu. Díky tomu tak vždy zajistíte zdravé klima uvnitř konkrétních prostor. Rosný bod je možné určit i nepřímo prostřednictvím teploty a vlhkosti a hned na začátku tak předejít tvorbě zdraví škodlivých plísní v místnostech.

Hodnota pH v půdě

Celá řada rostlin vyžaduje půdu s určitou hodnotou pH. Pouze pokud má půda optimální pH mohou rostliny vstřebávat dostatečné množství živin. Některé rostliny preferují kyselou půdu (například rododendrony) a pro optimální úpravu pH půdy je proto zapotřebí nejprve zjistit aktuální hodnoty pH v půdě. Přesné měření můžete provést velmi snadno s použitím elektronického pH metru. Tyto měřicí přístroje slouží jak v oblasti profesionálního zahradnictví, tak i v hobby zahrádkářství. Výsledky těchto měření vám napomohou předcházet omezenému a zakrnělému růstu rostlin hned na samotném začátku pěstování.

Oxid uhličitý - Oxid uhelnatý – Plyny

Oxid uhličitý - Oxid uhelnatý – Plyny

Od neškodných až po životu vysoce nebezpečné

Oxid uhličitý CO2 ve vzduchu je důležitý například pro růst rostlin. Příliš velká koncentrace CO2 však podporuje skleníkový efekt a pro lidi představuje nekomfortní prostředí. 

Oxid uhelnatý CO a jeho obsah ve vzduchu je životu nebezpečný a to i za velmi nízké koncentrace. V chemickém průmyslu však slouží jako nástroj pro řadu výrobních procesů a k jeho tvorbě dochází například i při nedokonalých spalovacích procesech.

Zemní plyn / butan / propan představuje riziko exploze i v případě, že jeho koncentrace v okolním vzduchu je na nižší úrovni.

Koncentrace oxidu uhličitého CO2 v obytných prostorách 

Oxid uhličitý (chemická zkratka CO2), není přímo zdraví škodlivý. Přesto však může při jeho vysoké koncentraci ve vzduchu v místnosti způsobit bolest hlavy, nevolnosti a závratě. Během pandemie nabývaly na významu stacionární systémy pro měření CO2. Proto, aby bylo možné alespoň přibližně identifikovat virovou zátěž v místnosti, je zde použita hodnota určitá  CO2 jako referenční bod pro zahájení nezbytné výměny vzduchu v místnosti (pomocí nucené nebo přirozené ventilace), v případě, že došlo k překročení stanovených limitních hodnot CO2. Značka VOLTCRAFT má ve své nabídce nástěnná a stolní zařízení, přenosná - ruční zařízení pro mobilní použití a optické indikátory CO2, které jsou určeny pro pevnou instalaci například v jídelnách, velkých kancelářích nebo ve výrobních prostorách. Tyto přístroje slouží pro optickou indikaci koncentrace CO2 v místnosti. Přístroj CO-100 s reléovým výstupem se mimořádně hodí jako vhodné opatření pro automatické přivedení čerstvého vzduchu (například pro automaticky ovládané světlíky, ventilační šachty a různé odtahové systémy).

Dejte na jistotu. Detekujte i nejnižší koncentrace oxidu uhelnatého CO a odhalte tak únik plynu

Oxid uhelnatý CO je plyn, který je zcela bez zápachu a chuti. Jeho koncentraci však můžete velmi snadno detekovat pomocí vhodných elektronických přístrojů. K jeho tvorbě může dojít v důsledku nedostatečného spalování uhlíkatých látek (jako je například ropa, plyn anebo dřevo) a rovněž i při nedostatečného přísunu kyslíku. Pravidelnými kontrolami můžete včas odhalit vadný přívod vzduchu nebo závadu v systému pro odvětrávání spalin a poté vše opravit.

Detektor úniku plynu VOLTCRAFT GD-3000 slouží pro rychlou a snadnou kontrolu nádrží na LPG, plynových sporáků a kempingových vařičů. Senzor GD-3000 velmi citlivě reaguje na zemní plyn (LNG) a plynný butan/propan (LPG) a vizuálně a akusticky signalizuje konkrétní místa s únikem plynu. 

Objevte další zajímavá témata