Všeobecné obchodní podmínky

Znění k 2. 6. 2022

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., se sídlem, budova C, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 282 18 434, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 133270, oddíl C (dále jen „Společnost“) dodáváno zboží či služby, a tudíž i práva a povinnosti příslušného odběratele (kupujícího) vůči Společnosti.

Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavírána společností Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., se sídlem budova C, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 282 18 434, tel.: +420 226 224 222, email: [email protected], jako prodávajícím, a odběratelem (kupujícím) (dále jen „Odběratel“), který není spotřebitelem. Tyto všeobecné obchodní podmínky se výslovně vztahují jen na kupující, kteří nejsou spotřebitelé, a tedy při uzavírání smlouvy vystupují v rámci své podnikatelské činnosti. Pro kupující, kteří jsou spotřebiteli, jsou určeny Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod.

1. Rozsah platnosti

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávku zboží Společností podnikatelským subjektům a jiným obchodním partnerům, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy, a to pro veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané kupní smlouvy uzavírané Společností a příslušným Odběratelem.
 3. V případě rozporů mezi výše uvedenými obchodními podmínkami platí následující pořadí:

a) Smlouva;

b) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“);

c) Příslušné právní předpisy (ledaže se od nich nelze dohodou stran odchýlit).

 

2. Předmět smlouvy/uzavření smlouvy

 1. Společnost dodá zboží, dle aktuální nabídky, v souladu s podmínkami vyplývajícími ze sjednané kupní smlouvy a z těchto Podmínek, a to po akceptaci objednávky z její strany (uzavření kupní smlouvy). Společnost zajišťuje dodávku zboží pouze na území České republiky a Slovenské republiky, ledaže je v konkrétním případě dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.
 2. Kupní smlouva, jejímž předmětem bude dodávka objednaného zboží Společností Odběrateli, bude za podmínek stanovených v těchto Podmínkách uzavřena na základě skutečností uvedených Odběratelem v rámci jeho objednávky a v souladu s nimi.
 3. Textové vyhotovení kupní smlouvy Společnost Odběrateli doručí společně s fakturou nejpozději v den dodání zboží, a to včetně textového znění platných a závazných všeobecných obchodních podmínek ve zkrácené verzi. Celé všeobecné obchodní podmínky v plném znění jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti (https://www.conrad.czhttps://www.conrad.sk), přičemž Společnost na svých internetových stránkách zpřístupňuje i starší verze všeobecných obchodních podmínek, které slouží pro potřebu ověření dřívější úpravy všeobecných obchodních podmínek a z tohoto důvodu zůstávají tyto starší verze nezměněny a trvale dostupné.
 4. Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky Společností dojde Odběrateli. Za potvrzení objednávky se rovněž považuje doručení objednaného zboží Společností Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu. Ve smyslu tohoto odstavce se tedy neuplatní ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Pokud by Společnost dodatečně zjistila, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či potvrzení objednávky byla chyba či nepřesnost, bude o tom Společnost Odběratele obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže Odběratel Společnosti objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené Společností, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí Společnost Odběrateli ve lhůtě 14 dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky, a to na bankovní účet Odběratele sdělený Společnosti alespoň 5 pracovních dní před splatností.
 6. Průběh objednávky v on-line obchodě. V on-line obchodech (internetové stránky https://www.conrad.czhttps://www.conrad.sk) Společnosti je možno objednávku učinit následujícím způsobem: a) Vložíte zboží do košíku. b) Zadáte své dodací a platební údaje nebo načtete svá uložená data. c) Ověříte správnost svých objednacích dat. d) Kliknete na objednací tlačítko.
 7. Závaznou objednávku Odběratel učiní, pokud v objednacím on-line sytému Společnosti provede veškeré úkony dle pokynů stanovených Společností, zadá veškerá požadovaná data a objednávku potvrdí potvrzovacím tlačítkem (klikne na objednací tlačítko)
 8. Odběratel odesláním objednávky nebo závazným potvrzením objednávky v objednacím on-line sytému Společnosti prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito Podmínkami a že mu také byly dostatečným způsobem sděleny následující skutečnosti:
  • označení zboží a popis jejich hlavních vlastností,
  • cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
  • způsob platby a způsob dodání, včetně nákladů na dodání zboží,
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění podmínky pro uplatňování těchto práv,
  • údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,
  • údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Společnosti známy,
  • údaj o možnosti Odběratele v případě stížností obracet se na Společnost formou doporučeného psaní, telefonicky nebo e-mailem (údaje jsou uvedeny na https://www.conrad.czhttps://www.conrad.sk) a na orgány dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou především Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad.
 9. Dodání zboží či služby ze strany Společnosti je uskutečněno dnem dodání zboží Odběrateli, resp. provedením objednané služby. V případě objednávky učiněné Odběratelem prostřednictvím sítě internet (on-line obchod), potvrdí Společnost přijetí objednávky neprodleně elektronickou cestou, přičemž smlouva kupní či smlouva na dodání služeb je uzavřena okamžikem elektronického potvrzení objednávky či okamžikem dodání zboží Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout kteroukoliv objednávku bez uvedení důvodu.
 10. Objednávka Odběratele je Společností archivována, a to po dobu určenou Společností. Jestliže Odběratel ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na Společnost, a to emailem/telefonem, s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky.
 11. V případě zvláštních (akčních/omezených) nabídek určitého zboží, tj. nabídek, které se liší od běžného katalogu Společnosti, budou přesné podmínky dané zvláštní nabídky, včetně časové platnosti a množstevního omezení dané nabídky, k dispozici na internetové stránce on-line obchodu Společnosti. Společnost si výslovně vyhrazuje právo jakoukoli zvláštní nabídku bez uvedení důvodu a s okamžitou platností zrušit. Odběratel je si vědom skutečnosti, že veškeré zvláštní nabídky jsou omezeny množstevně a platí pouze do vyprodání zásob předmětného zboží.
 12. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí svému poskytovateli telefonických a datových služeb.
 13. Ustanovení těchto podmínek se uplatní i na objednávky učiněné prostřednictvím elektronické či běžné pošty. Předchozí věta neplatí pro ustanovení, která se výslovně a logicky vztahují jen na objednávky realizované prostřednictvím rozhraní on-line obchodu. Podrobnosti postupu objednávání zboží prostřednictvím elektronické či běžné pošty jsou dostupné na adrese https://help.conrad.cz/hc/cs/sections/360001444917-Objedn%C3%A1vky-.

 

3. Způsoby plateb/platební podmínky

 1. Odběratel může uhradit kupní cenu za dodané zboží či služby následovně: na základě zálohové faktury před dodáním zboží; na základě faktury (daňového dokladu) po předání zboží; na dobírku (hotovostní platba oproti předání zboží). Společnost je oprávněna kdykoliv požadovat, zejména v případě kdy to bude považovat s ohledem na okolnosti případu za vhodné, že zboží odešle/předá Odběrateli pouze proti uhrazení kupní ceny na základě zálohové faktury před dodáním zboží. Na tuto skutečnost Společnost Odběratele vždy předem upozorní.
 2. Platba na fakturu po předání zboží Odběrateli. V případě platby na fakturu je Odběratel povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v příslušné faktuře vystavené Společností, a to po dodání zboží. Možnost platby na fakturu po předání zboží Odběrateli může Společnost podmínit předchozím uzavřením písemné rámcové kupní smlouvy, popřípadě i jinými podmínkami, a tedy na tento způsob platby nevzniká Odběrateli bez dalšího nárok.
 3. Platba na zálohovou fakturu před dodáním zboží (po potvrzení objednávky). V případě platby na zálohovou fakturu je Odběratel povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v dané faktuře, vystavené a splatné před dodávkou objednaného zboží. Konečná faktura bude vystavena a doručena Odběrateli bez odkladu po předání zboží.
 4. Platba na dobírku. V případě dodávky na dobírku (dodání zboží oproti hotovostní úhradě kupní ceny) je Odběratel povinen uhradit při převzetí zásilky (zboží) částku dobírky (kupní cenu) v hotovosti zasílateli.
 5. PayU: Platba pomocí bankovních tlačítek. V případě výběru této platební metody bude Odběratel postupovat dle pokynů na obrazovce.
 6. PayU: Platba platební kartou. V případě výběru této platební metody bude Odběratel postupovat dle pokynů na obrazovce.

 

4. Právo na zrušení objednávky/odstoupení/poučení o možnosti odstoupení

 1. Odběratel je oprávněn svoji objednávku odvolat (zrušit), a to buď doporučeným dopisem, či emailem, a to do okamžiku uzavření kupní smlouvy dle těchto Podmínek.
 2. Společnost je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto Podmínkách dále a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží Odběrateli. V takovém případě se ruší kupní smlouva ex tunc.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí odstupující strana o jeho využití informovat stranu druhou pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách https://www.conrad.czhttps://www.conrad.sk nebo v objednávce, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
 4. Následky odstoupení. V případě účinného odstoupení od smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění.
  V případě odstoupení od kupní smlouvy je Odběratel povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět Společnosti.
  Odběratel zboží zašle na adresu určenou pro příjem zásilek Conrad Electronic, Tiskařská 12 Hala E, Praha 10 - Malešice, 108 00. Odběratel také může zboží osobně předat na uvedené adrese.
 5. Před vrácením přístrojů s paměťovými médii (např. pevné disky, paměťové moduly USB, mobily atd.) Odběrateli doporučujeme vymazat veškerá vlastní data uložená na příslušné médium. Společnost neprovádí jakoukoli kontrolu či zálohování dat na vrácených médiích a za zálohování těchto dat nepřebírá jakoukoliv odpovědnost, přičemž aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek či právních předpisů, Odběratel odpovídá Společnosti za veškerou škodu způsobenou porušením výše uvedených ustanovení.
 6. Pro vrácení plateb Společnost využije bankovní převod na Odběratelem uvedený bankovní účet.
 7. Odběratel nese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží a nemá nárok na jakoukoli jejich náhradu.
 8. Odběratel odpovídá v případě zrušení kupní smlouvy za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním a Společnost je oprávněna při takovém snížení hodnoty zboží krátit výši vypořádané kupní ceny.

 

5. Chybějící disponibilita objednaného zboží nebo služby

Pokud Společnost po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží nebo služba již nejsou u Společnosti k dispozici, je Společnost oprávněna nabídnout Odběrateli srovnatelné zboží nebo službu ve srovnatelné kvalitě a ceně. Objednávka takovéhoto zboží či služby Odběratelem se řídí ustanoveními těchto Podmínek.

 

6. Dodávka

 1. Dodávka zboží Společností na základě objednávky Odběratele se uskutečňuje na jeho náklady. Za dodání zboží Odběrateli na území České republiky v hodnotě pod nebo rovné 1 500,- Kč včetně DPH bude Odběrateli vyúčtován přepravní poplatek v paušální výši 120,- Kč včetně DPH při dodání zboží prostřednictvím služeb PPL je účtován poplatek ve výši 120,- Kč včetně DPH, pokud Společnost nestanoví v konkrétním případě poplatek nižší. V případě objednávky a dodání zboží v hodnotě nad 1 500,- Kč včetně DPH není poplatek účtován, ledaže Společnost v konkrétním případě s ohledem na rozsah a parametry dodávky požaduje jinak. O takovém požadavku bude odběratel informován.
 2. Společnost dodá zboží Odběrateli bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, ledaže je pro realizaci dodávky zboží Společností vyžadováno předchozí uhrazení kupní ceny. Zboží je zpravidla dodáno do dvou až pěti pracovních dní s výjimkou případů kdy to neumožňují skladové zásoby Společnosti. Společnost je oprávněna termín dodání zboží stanovit odlišně, přičemž je povinna o této skutečnosti, stejně jako o případném prodlení s dodávkou zboží, Odběratele informovat. Společnost je oprávněna zboží dodat i před případným sjednaným termínem dodání. Odběratel je povinen dodané zboží převzít. Odběratel a Společnost spolu výslovně sjednávají, že Společnost neodpovídá Odběrateli za jakoukoli škodu způsobenou pozdějším dodáním zboží či skutečností, kdy nebude zboží z jakýchkoli důvodů možné dodat vůbec. Předchozí věta se uplatní i na případný ušlý zisk.
 3. Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí Odběratelem.
 4. Nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží.
 5. V případě dodávky zboží na území Slovenské republiky je dodávka Společností uskutečněna na náklady Odběratele a způsobem určeným Společností. Aktuální údaje o přepravním poplatku pro dodávky na území Slovenské republiky Společnost zveřejňuje zde.

 

7. Cena/splatnost

 1. Společnost výslovně prohlašuje, že ceny zboží či služeb uváděné v oficiálním katalogu Společnosti, platném v den objednávky zboží, jsou ceny stanovené v den vytištění katalogu, a proto se mohou lišit od aktuálních cen zboží či služeb Společnosti. Platný ceník zboží a služeb Společnosti bude vždy k nahlédnutí na internetové stránce Společnosti. Společnost se zavazuje, že bude Odběratele informovat o aktuální ceně objednaného zboží či služby v návaznosti na doručení objednávky, přičemž v případě, že se aktuální cena bude lišit od ceny zveřejněné, může dojít k uzavření kupní smlouvy teprve po potvrzení částky kupní ceny ze strany Odběratele.
 2. V případě objednávky prostřednictvím on-line obchodu Společnosti je vždy závazná kupní cena uvedená u příslušného zboží. Cena takto uvedená v on-line obchodech https://www.conrad.czhttps://www.conrad.sk je cenou zboží, jež zahrnuje veškeré daně a zákonem stanovené poplatky, nikoliv však částku účtovanou za dopravu dle čl. 6 podmínek.
 3. V případě prodeje zboží na území Slovenské republiky, je fakturovaná částka za dodané zboží a přepravní služby stanovena v EUR, pokud se Odběratel se Společností v individuálním případě nedohodne jinak, a to podle aktuálního devizového kurzu CZK/EUR - nákup, stanovené Společností.
 4. Faktury vystavené Společností jsou splatné do 14-ti dnů od data vystavení faktury, ledaže je dohodnuto nebo Společností stanoveno jinak, či je provedena platba formou dobírky.
 5. V případě prodlení Odběratele s úhradou kupní ceny je Společnost oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5% z kupní ceny dodaného zboží, není-li v samostatné písemné smlouvě, uzavřené mezi Společností a Odběratelem stanoveno jinak. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti na náhradu vzniklé škody, která se hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

 

8. Výhrada vlastnictví

Společnost si vyhrazuje vlastnictví k veškerému zboží, které dodá Odběrateli až do zaplacení celkové kupní ceny dodaného zboží, tj. vlastnické právo ke zboží dodanému Společností přechází na Odběratele vždy nejdříve ke dni uhrazení kupní ceny. Odběratel je oprávněn používat zboží k účelu, ke kterému je určeno již po jeho převzetí, není však oprávněn do doby nabytí vlastnického práva zboží zcizit či jej jakkoliv právně zatížit a je povinen nakládat s ním s péčí řádného hospodáře, tak aby nedošlo k jeho poškození či snížení hodnoty.

 

9. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost

 1. Společnost se zavazuje předat Odběrateli zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, dodá Společnost zboží v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Nemá-li v době předání zboží Odběrateli vlastnosti uvedené v tomto odstavci výše, vznikají Odběrateli dále specifikovaná práva z vadného plnění.
 2. Odběratel bere na vědomí, že je povinen dodané zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po převzetí a přesvědčit se tak o jeho vlastnostech a množství, přičemž pokud zjistí jakoukoli vadu dodaného zboží, je povinen tuto vadu oznámit bez zbytečného odkladu Společnosti. Neoznámí-li Odběratel případnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku přiznáno. Totéž se uplatní u skryté vady. Neoznámí-li Odběratel vadu zboží včas, pozbývá dále právo na odstoupení od kupní smlouvy, které by mu jinak dle dále uvedených ujednání náleželo.
 3. V případě, že Odběrateli vzniknou práva z vadného plnění, a takové vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy, může se domáhat: - odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží,  přiměřené slevy z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.
 4. Odběratel v případě podstatného porušení kupní smlouvy sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Společnosti. Nezvolí-li Odběratel své právo včas, má práva podle následujícího odst. 9.5.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží. Dokud Odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společnost odstranit dodáním nového zboží. Neodstraní-li Společnost vadu dodáním nového nebo chybějícího zboží včas nebo takto vadu odmítne odstranit, může Odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Společnosti.
 6. V případě, že Společnost poskytuje na dané zboží Odběrateli záruku za jakost, bude tato skutečnost, včetně délky záruční doby, uvedena v záručním listu vydaném Společností Odběrateli. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že případné uvedení záruky za jakost na obalu zboží či dokumentaci dodávané se zbožím (vyjma záručního listu vydaného Společností Odběrateli), popřípadě v jiném dokumentu, který se ke koupi předmětného zboží bude vztahovat, se uplatní pouze na kupující spotřebitele.

 

10. Náhrada majetkové újmy

 1. Společnost a Odběratel se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (ust. § 2894 a násl.).
 2. Společnost výslovně prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy s Odběratelem nepředvídá, že by majetková újma způsobená v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností danému Odběrateli mohla převýšit kupní cenu daného zboží. Společnost s Odběratelem sjednávají, že Společnost za škodu způsobenou Odběrateli odpovídá pouze do výše plynoucí z předchozí věty, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
 3. Je sjednáno, že v případě ztráty dat neodpovídá Společnost za vzniklou majetkovou újmu, proto je Odběrateli doporučeno soubory dat pravidelně zálohoval.

 

11. Ochrana osobních dat

Společnost tímto upozorňuje Odběratele, že jeho veškeré údaje, pokud jsou dle Evropského nařízení 2016/679 (GDPR) a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, chráněny jakožto údaje osobní, které předal Společnosti, včetně adresy, jsou pro rychlé

a bezchybné zpracování uloženy v databázi Společnosti. Zpracování poskytnutých dat probíhá v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Odběratel registrací do e-shopu společnosti či provedením objednávky uděluje souhlas Společnosti s využitím veškerých předaných údajů Odběratele ke zpracování za účelem realizace objednávky, a dále

k marketingovým účelům Společnosti, a to zejména k nabízení služeb a produktů Společnosti, zasílání informací o činnosti Společnosti

a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) ve smyslu Evropského nařízení 2016/679 (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb.,

o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu, a dále s jejich poskytnutím společnostem ze skupiny CONRAD, jejichž sídlo se nachází v některém z členských států Evropských společenství. Odběratel je oprávněn kdykoliv Společnosti písemně oznámit, že s použitím svých kontaktních údajů Společností dle těchto Podmínek nesouhlasí, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti prostřednictvím doporučené pošty. V případě objednávky zboží prostřednictvím on-line obchodu Společnosti, nebude Společnost při neaktivování pole „užívání dat“ oprávněna dané kontaktní údaje využívat, pokud je pro takové využití třeba souhlasu subjektu údajů. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (doručovatele zboží a další, se kterými bude Odběratel obeznámen). Odběratel bere na vědomí, že souhlas ke zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům je dobrovolný a může být vzat kdykoli zpět resp. může Společnosti sdělit svůj nesouhlas s určitým zpracováním osobních údajů. V takovém případě však může být negativně ovlivněna realizace objednávky. Odběratel má právo na úpravu osobních a kontaktních údajů v databázi Společnosti, a to elektronicky zasláním e-mailu na [email protected] nebo po přihlášení do svého profilu na https://www.conrad.cz/ nebo https://www.conrad.sk. Pokud Odběratel zjistí nebo se bude domnívat, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Odběratele nebo

v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby tyto subjekty odstranily takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další informace o zpracování a nakládání s osobními údaji se můžete dočíst na stránkách.

 

12. Volba práva

 1. Kupní smlouva mezi Společností a Odběratelem se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Právní vztahy mezi Společností a Odběratelem při dodávce zboží a služeb se řídí právem České republiky. V případě sporu, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou Společnost a Odběratel sjednávají příslušnost Českých soudů.

 

13. Vývozní kontrola/zákaz vývozu

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě určitého zboží (zejména vybraných technických výrobků nebo počítačového softwaru) může být jejich zpětný vývoz do určitých třetích zemí zakázán či omezen, nebo může být vázán na získání předchozího veřejnoprávního povolení, nebo může být Společnost zavázána smluvně/na základě právních předpisů vůči výrobci daného zboží, je Odběratel povinen před realizací vývozu jakéhokoliv zboží zakoupeného od Společnosti pro podnikatelské účely o svém záměru Společnost písemně informovat a daný vývoz realizovat teprve po udělení písemného souhlasu Společnosti, ledaže právní předpisy vázanost vývozu na udělení takovéhoto souhlasu výslovně zakazují. Veškeré náklady související s udělením takovéhoto souhlasu nese Odběratel.

 

14. Zpětný odběr elektrozařízení

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvních partnerů RETELA, s.r.o. a ECOBAT s.r.o. zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedených smluvních partnerů. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách smluvních partnerů http://www.retela.cz/http://www.ecobat.cz/ a https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

Odběratel je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory v dalších sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu.

Odběratel bere na vědomí, že elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Bližší informace o zacházení s elektrozařízeními, stejně tak jako význam grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely  jeho zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu, lze naleznout na výše uvedených webových stránkách.

 

15. Závěrečná ustanovení

 1. Odběratel není oprávněn bez písemného souhlasu Společnosti započíst vůči pohledávkám Společnosti vyplývajícím z dodávky zboží jakékoliv své pohledávky.
 2. Společnost provádí zpětný odběr elektrozařízení Odběratelů v souladu s příslušnými právními predpisy.
 3. Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) neplatné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek (kupní smlouvy) jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala druhou smluvní stranu, podle toho, co nastane dříve.
 4. Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak.

 

Aktuální znění podmínek

Aktuální znění podmínek


Znění k 10.4.2024

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., se sídlem, budova C, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 282 18 434, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 133270, oddíl C (dále jen "Společnost") dodáváno zboží či služby, a tudíž i práva a povinnosti příslušného odběratele (kupujícího) vůči Společnosti.

Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavírána společností Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., se sídlem budova C, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 282 18 434, tel.: + 420 226 224 222, email: [email protected], jako prodávajícím, a odběratelem (kupujícím) (dále jen "Odběratel"), který je spotřebitelem. Tyto všeobecné obchodní podmínky se výslovně nevztahují na kupující, kteří jsou podnikatelé a při uzavírání smlouvy vystupují v rámci své podnikatelské činnosti. Práva, která se dle obecně závazných právních předpisů vztahují výslovně na spotřebitele, se na podnikatele neuplatní, kdy pro podnikatele jsou určeny Všeobecné obchodní podmínky velkoobchodu.

 

1. Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávku zboží Společností spotřebitelům ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy, a to pro veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané kupní smlouvy uzavírané Společností a příslušným Odběratelem.

1.3 V případě rozporů mezi výše uvedenými obchodními podmínkami platí následující pořadí:

a) Smlouva;

b) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky");

c) Příslušné právní předpisy (ledaže se od nich nelze dohodou stran odchýlit).

 

2. Předmět smlouvy/uzavření smlouvy

2.1 Společnost dodá zboží, dle aktuální nabídky, v souladu s podmínkami vyplývajícími ze sjednané kupní smlouvy a z těchto Podmínek, a to po akceptaci objednávky z její strany (uzavření kupní smlouvy). Společnost zajišťuje dodávku zboží pouze na území České republiky a Slovenské republiky, ledaže je v konkrétním případě dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

2.2 Kupní smlouva, jejímž předmětem bude dodávka objednaného zboží Společností Odběrateli, bude za podmínek stanovených v těchto Podmínkách uzavřena na základě skutečností uvedených Odběratelem v rámci jeho objednávky a v souladu s nimi. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3 Textové vyhotovení kupní smlouvy se Společnost zavazuje Odběrateli doručit společně s fakturou nejpozději v den dodání zboží, a to včetně textového znění platných a závazných všeobecných obchodních podmínek. Celé všeobecné obchodní podmínky v plném znění jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti (https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/), přičemž Společnost na svých internetových stránkách zpřístupňuje i starší verze všeobecných obchodních podmínek, které slouží pro potřebu ověření dřívější úpravy všeobecných obchodních podmínek a z tohoto důvodu zůstávají tyto starší verze nezměněny a trvale dostupné.

2.4 Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky Společností dojde Odběrateli. Za potvrzení objednávky se rovněž považuje doručení objednaného zboží Společností Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu. Ve smyslu tohoto odstavce se tedy neuplatní ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.5 Pokud by Společnost dodatečně zjistila, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či potvrzení objednávky byla chyba či nepřesnost, bude o tom Společnost Odběratele obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže Odběratel Společnosti objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené Společností, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí Společnost Odběrateli ve lhůtě 14 dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky, a to na bankovní účet Odběratele sdělený Společnosti alespoň 5 pracovních dní před splatností.

2.6 Průběh objednávky v on-line obchodě. V on-line obchodech (internetové stránky https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/) Společnosti je možno objednávku učinit následujícím způsobem:

a) Vložíte zboží do košíku.

b) Zadáte své dodací a platební údaje nebo načtete svá uložená data.

c) Ověříte správnost svých objednacích dat.

d) Kliknete na objednací tlačítko zavazující k platbě.

2.7 Závaznou objednávku Odběratel učiní, pokud v objednacím on-line sytému Společnosti provede veškeré úkony dle pokynů stanovených Společností, zadá veškerá požadovaná data a objednávku potvrdí potvrzovacím tlačítkem (klikne na objednací tlačítko). Před potvrzením objednávky bude Odběrateli umožněno veškeré zadané údaje, množství zboží a cenu zkontrolovat a provést případné opravy.

2.8 Odběratel odesláním objednávky nebo závazným potvrzením objednávky v objednacím on-line sytému Společnosti prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito Podmínkami a že mu také byly dostatečným způsobem sděleny následující skutečnosti:

 • označení zboží a popis jejich hlavních vlastností,

 • cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

 • způsob platby, způsob dodání a termín dodání, včetně nákladů na dodání zboží,

 • údaje o existenci práv z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv,

 • údaje o funkčnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, včetně technických ochranných opatření,

 • údaje o možnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi fungovat společně s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou Společnosti známy,

 • údaje o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i existence formuláře pro odstoupení od smlouvy,

 • údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 • údaj o tom, že Odběratel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Odběratele, a o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal,

 • údaj o možnosti Odběratele v případě stížností obracet se na Společnost formou doporučeného psaní, telefonicky nebo e-mailem (údaje jsou uvedeny na https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/), a na orgány dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou především Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad.

2.9 Dodání zboží či služby ze strany Společnosti je uskutečněno dnem dodání zboží Odběrateli, resp. provedením objednané služby. V případě objednávky učiněné Odběratelem prostřednictvím sítě internet (on-line obchod), potvrdí Společnost přijetí objednávky neprodleně elektronickou cestou, přičemž smlouva kupní či smlouva na dodání služeb je uzavřena dnem elektronického potvrzení objednávky či okamžikem dodání zboží Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout kteroukoliv objednávku bez uvedení důvodu.

2.10 Objednávka Odběratele je Společností archivována v elektronické podobě, a to po dobu určenou Společností, kdy tato doba plyne z doby nezbytné pro vypořádání všech závazků z objednávky plynoucí. Jestliže Odběratel ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na Společnost, a to emailem/faxem/telefonem, s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky.

2.11 V případě zvláštních (akčních/omezených) nabídek určitého zboží, tj. nabídek, které se liší od běžného katalogu Společnosti, budou přesné podmínky dané zvláštní nabídky, včetně časové platnosti a množstevního omezení dané nabídky, k dispozici na internetové stránce on-line obchodu Společnosti. Společnost si výslovně vyhrazuje právo jakoukoli zvláštní nabídku bez uvedení důvodu a s okamžitou platností zrušit. Odběratel je si vědom skutečnosti, že veškeré zvláštní nabídky jsou omezeny množstevně a platí pouze do vyprodání zásob předmětného zboží.

2.12 Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí svému poskytovateli telefonických a datových služeb.

2.13 Ustanovení těchto podmínek se uplatní i na objednávky učiněné prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné pošty. Předchozí věta neplatí pro ustanovení, která se výslovně a logicky vztahují jen na objednávky realizované prostřednictvím rozhraní on-line obchodu. Podrobnosti postupu objednávání zboží prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty jsou dostupné na adrese https://www.conrad.cz/faq/vse-o-nakupu/telefonicka-objednavka, https://www.conrad.cz/faq/vse-o-nakupu/objednavka-e-mailem.

 

3. Způsoby plateb/platební podmínky

3.1 Odběratel může uhradit kupní cenu za dodané zboží či služby následovně: na základě zálohové faktury před dodáním zboží; na dobírku (hotovostní platba oproti předání zboží); odesláním platby skrze platební systém PayU a platební kartou. Společnost je oprávněna kdykoliv požadovat, zejména v případě kdy to bude považovat s ohledem na okolnosti případu za vhodné, že zboží odešle/předá Odběrateli pouze proti uhrazení kupní ceny na základě zálohové faktury před dodáním zboží. Na tuto skutečnost Společnost Odběratele vždy předem upozorní.

3.2 Platba na zálohovou fakturu před dodáním zboží (po potvrzení objednávky). V případě platby na zálohovou fakturu je Odběratel povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v dané faktuře, vystavené a splatné před dodávkou objednaného zboží. Konečná faktura bude vystavena a doručena Odběrateli bez odkladu po předání zboží.

3.3 Platba na dobírku. V případě dodávky na dobírku (dodání zboží oproti hotovostní úhradě kupní ceny) je Odběratel povinen uhradit při převzetí zásilky (zboží) částku dobírky (kupní cenu) v hotovosti zasílateli.

3.4 PayU: Platba pomocí bankovních tlačítek pro maloobchodní zákazníky. V případě výběru této platební metody bude Odběratel postupovat dle pokynů na obrazovce.

3.5 PayU: Platba platební kartou. V případě výběru této platební metody bude Odběratel postupovat dle pokynů na obrazovce.

 

4. Právo na zrušení objednávky/odstoupení/poučení o možnosti odstoupení

4.1 Odběratel je oprávněn svoji objednávku odvolat (zrušit), a to buď doporučeným dopisem či emailem, a to do okamžiku uzavření kupní smlouvy dle těchto Podmínek.

4.2 V případě, že Odběratel objednávku učiní prostřednictvím on-line obchodu Společnosti, je Odběratel oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, přičemž je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne:

a) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo

b) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední kus zboží, objedná-li v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

c) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

d) kdy Odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží (tj., v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po ujednanou dobu),

e) uzavření smlouvy je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči.

4.3 Společnost je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto Podmínkách dále a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží Odběrateli.

4.4 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí odstupující strana o jeho využití informovat stranu druhou pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/ nebo v objednávce, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Odběratel také může za tímto účelem využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto Podmínek, není to však jeho povinností.

4.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.6 Odběratel nemůže dle odst. 4.2 těchto Podmínek odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je:

 • dodávka zboží vyrobeného podle požadavků Odběratele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 • dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

 • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Odběratel porušil,

 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, Odběratel byl poučen, že tím právo odstoupit od kupní smlouvy zaniká, a Společnost poskytla Odběrateli potvrzení o uzavřené kupní smlouvě a potvrzení, že Odběratel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od kupní smlouvy.

 • dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Odběratel porušil,

 • kdy nemožnost odstoupení plyne z obecně závazných právních předpisů. 

4.7 Odběratel nemůže dle odst. 4.2 těchto Podmínek odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, a to za předpokladu, že plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem Odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Společnost tímto Odběratele poučuje o tom, že v případě popsaném v předchozí větě poskytnutím plnění v plném rozsahu zaniká právo Odběratele odstoupit od smlouvy dle odst. 4.2 těchto Podmínek. Nebylo-li ještě plnění v plném rozsahu poskytnuto, právo na odstoupení od smlouvy dle odst. 4.2 těchto Podmínek Odběrateli přísluší, nicméně je povinen uhradit Společnosti poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 1. Následky odstoupení. V případě účinného odstoupení od smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění. Společnost se v důsledku toho zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, vrátit Odběrateli veškeré z jeho strany poskytnuté platby, které do té doby obdržela, a to včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Odběratelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější Společností nabízený standardní způsob dodání, kdy k osobnímu odběru se nepřihlíží). Společnost však není povinna vrátit výše uvedené platby Odběrateli dříve, než jí bylo zboží vráceno nebo nebylo nezvratně prokázáno to, že Odběratel zboží odeslal zpět, podle toho, co nastalo dříve. V případě, kdy Odběratel odstoupí od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět Společnosti, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž tato lhůta je zachována, pokud Odběratel zboží zpět před uplynutím lhůty odešle. Odběratel zboží zašle na adresu určenou pro příjem zásilek Conrad Electronic, Tiskařská 12 Hala E, Praha 10 - Malešice, 108 00. Odběratel také může zboží osobně předat ve stejné lhůtě na uvedené adrese. Před vrácením přístrojů s paměťovými médii (např. pevné disky, paměťové moduly USB, mobily atd.) Odběrateli doporučujeme vymazat veškerá vlastní data uložená na příslušné médium. Společnost neprovádí jakoukoli kontrolu či zálohování dat na vrácených médiích a za zálohování těchto dat nepřebírá jakoukoliv odpovědnost.

Pro vrácení plateb Společnost využije stejný způsob, jakým od Odběratele platby obdržela. Jiným způsobem vrátí Společnost platby Odběrateli jen tehdy, pokud s tím souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odběratel nese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží a nemá nárok na jakoukoli jejich náhradu, a to ani v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

4.9 Odběratel odpovídá Společnosti za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a      vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, kdy v takovém případě je Společnost oprávněna vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

 

5. Chybějící disponibilita objednaného zboží nebo služby

Pokud Společnost po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží nebo služba již nejsou u Společnosti k dispozici, je Společnost oprávněna nabídnout Odběrateli srovnatelné zboží nebo službu ve srovnatelné kvalitě a ceně. Objednávka takovéhoto zboží či služby Odběratelem se řídí ustanoveními těchto Podmínek.

 

6. Dodávka

6.1 Dodávka zboží Společností na základě objednávky Odběratele uvedeného v odst. 1.1 těchto Podmínek se uskutečňuje na jeho náklady. Za dodání zboží Odběrateli dle odst. 1.1 těchto Podmínek na území České republiky v hodnotě pod nebo rovné 1 500,- Kč včetně DPH bude Odběrateli vyúčtován přepravní poplatek v paušální výši 120,- Kč včetně DPH při dodání zboží prostřednictvím služeb PPL, pokud Společnost nestanoví v konkrétním případě poplatek nižší. V případě objednávky a dodání zboží v hodnotě nad 1 500,- Kč včetně DPH není poplatek účtován, ledaže Společnost v konkrétním případě s ohledem na rozsah a parametry dodávky požaduje jinak. O takovém požadavku bude Odběratel informován.

6.2 Společnost dodá zboží Odběrateli bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, ledaže je pro realizaci dodávky zboží Společností vyžadováno předchozí uhrazení kupní ceny. Zboží je zpravidla dodáno do dvou, až pěti pracovních dní s výjimkou případů, kdy to neumožňují skladové zásoby Společnosti, nejpozději však bude zboží dodáno do třiceti dnů. Společnost je oprávněna termín dodání zboží stanovit odlišně, při respektování maximální dodací lhůty dle předchozí věty, přičemž je povinna o této skutečnosti, stejně jako o případném prodlení s dodávkou zboží, Odběratele informovat. Společnost je oprávněna zboží dodat i před případným sjednaným termínem dodání. Odběratel je povinen dodané zboží převzít.

6.3 Je-li Společnost v prodlení s odevzdáním zboží Odběrateli, může Odběratel od smlouvy odstoupit, nesplní-li Společnost svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí Odběratel poskytl. Odběratel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Společnost odmítla plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo Odběratel sdělil Společnosti před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Společnost v takovém případě odstoupení vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy Odběrateli všechna peněžitá plnění, která Odběratel podle smlouvy uhradil.

6.3 Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí Odběratelem.

6.4 Nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží.

6.5 V případě dodávky zboží na území Slovenské republiky je dodávka Společností uskutečněna na náklady Odběratele a způsobem určeným Společností. Aktuální údaje o přepravním poplatku pro dodávky na území Slovenské republiky Společnost zveřejňuje na https://www.conrad.sk/faq/doprava-a-platba/ceny-dopravy-a-termin-dodania.

 

7. Cena/splatnost

7.1 Společnost výslovně prohlašuje, že ceny zboží či služeb uváděné v oficiálním katalogu Společnosti, platném v den objednávky zboží, jsou ceny stanovené v den vytištění katalogu, a proto se mohou lišit od aktuálních cen zboží či služeb Společnosti. Platný ceník zboží a služeb Společnosti bude vždy k nahlédnutí na internetové stránce Společnosti. Společnost se zavazuje, že bude Odběratele informovat o aktuální ceně objednaného zboží či služby v návaznosti na doručení objednávky, přičemž v případě, že se aktuální cena bude lišit od ceny zveřejněné, může dojít k uzavření kupní smlouvy teprve po potvrzení částky kupní ceny ze strany Odběratele.

7.2 V případě objednávky prostřednictvím on-line obchodu Společnosti je vždy závazná kupní cena uvedená u příslušného zboží. Cena takto uvedená v on-line obchodech https://www.conrad.cz/ a https://www.conrad.sk/ je cenou zboží, jež zahrnuje veškeré daně a zákonem stanovené poplatky, nikoliv však částku účtovanou za dopravu dle čl. 6 těchto Podmínek.

 

8. Výhrada vlastnictví

Společnost si vyhrazuje vlastnictví k veškerému zboží, které dodá Odběrateli až do zaplacení celkové kupní ceny dodaného zboží, tj. vlastnické právo ke zboží dodanému Společností přechází na Odběratele vždy nejdříve ke dni uhrazení kupní ceny. Odběratel je oprávněn používat zboží k účelu, ke kterému je určeno již po jeho převzetí, není však oprávněn do doby nabytí vlastnického práva zboží zcizit či jej jakkoliv právně zatížit a je povinen nakládat s ním s péčí řádného hospodáře, tak aby nedošlo k jeho poškození či snížení hodnoty.

 

9. Odpovědnost za vady zboží

9.1 Odběratel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí a práva z vadného plnění se uplatňují u Společnosti. Práva z vady lze uplatnit na adrese určené pro příjem zásilek Conrad Electronic, Tiskařská 12 Hala E, Praha 10 - Malešice, 108 00, na kterou je třeba reklamované zboží doručit. Odběratel může zboží na uvedenou adresu zaslat nebo je odevzdat osobně. Při zaslání zboží k reklamaci lze použít Reklamační list, který je ke stažení na konci těchto Podmínek.

9.2 Zboží je vadné, není-li v době přechodu nebezpečí škody na Odběratele (obvykle při převzetí zboží Odběratelem) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Společnost v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. 

9.3 Vyjma výše uvedeného odpovídá Společnost Odběrateli za to, že zboží při převzetí Odběratelem nemá vady. Zejména Společnost odpovídá za to, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 • je vhodné k účelu, pro který je Odběratel požaduje a s nímž Společnost souhlasila, a

 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

9.4 Společnost dále odpovídá Odběrateli, že vedle ujednaných vlastností:

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Odběratel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Společností nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Odběratel rozumně očekávat, a

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Společnost Odběrateli poskytla před uzavřením smlouvy.

9.5 Odstavec 9.4 se nepoužije v případě, že Společnost Odběratele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost zboží liší a Odběratel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Společnost dále není vázána veřejným prohlášením podle odst. 9.4 druhá odrážka, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

9.6 Společnost odpovídá Odběrateli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Společností nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Odběratelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla Společnost nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

9.7 Odběratel je povinen při převzetí zboží toto bezodkladně prohlédnout a ověřit, zdali bylo doručeno bez vad. Pokud zboží bude při převzetí vykazovat porušený obal či znehodnocení zásilky, Odběratel má právo toto zboží nepřebrat, o čemž bezodkladně vyrozumí Společnost. Jakmile Odběratel zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu Společnosti a zboží Společnosti předá, nebo jej podle jejího pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li Odběratel Společnosti vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Odběratel nemůže vadný předmět užívat. Práva z vadného plnění Odběrateli přísluší i v případě, že vada nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Odběratel při dostatečné péči zjistit.

9.8 Má-li zboží vadu, může Odběratel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Odběratele. Společnost může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

9.9 Společnost odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Odběrateli nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Odběratel zboží koupil. K odstranění vady převezme Společnost zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Společnost provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené. 

9.10 Odběratel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • Společnost vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s odst. 9.9,

 • se vada projeví opakovaně,

 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

 • je z prohlášení Společnosti nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Odběratele.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Odběratel obdržel. Odběratel však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; prokázání skutečnosti, že je vada nevýznamná je na Společnosti. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy dle tohoto odstavce, Společnost vrátí Odběrateli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co jí Odběratel prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

9.11 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Odběratel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

9.12 Dokud Společnost nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Odběratel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

9.13 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Odběratel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost s Odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.

Vytkl-li Odběratel Společnosti vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani případná záruční doba po dobu, po kterou Odběratel nemůže vadné zboží užívat. Po marném uplynutí výše uvedené lhůty může Odběratel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

9.14 Odběratel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněným uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

9.15 Společnost nepřebírá odpovědnost za škody z neodborného používání zboží či neodborného servisu, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani případně poskytnutá záruka. Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží ani v případě, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

 

10. Záruka za jakost

10.1 Společnost může Odběrateli poskytnout u vybraného zboží záruku za jakost zboží. Záruka za jakost vzniká jednoznačným prohlášením Společnosti, že Odběratele uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo ho opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

10.2 Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě Společnosti dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro Odběratele méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.

10.3 Zaručí-li se Společnost, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má Odběratel ze záruky alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na jeho obalu.

10.4 Záruční doba běží od odevzdání zboží Odběrateli; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Společnost, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Odběratel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

10.5 Odběratel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Odběratele vnější událost.

10.6 Vadu krytou zárukou musí Odběratel vytknout Společnosti ve lhůtě určené délkou záruční doby.  

10.7 V případě poskytnutí záruky vydá Společnost Odběrateli nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě.

 

11. Náhrada majetkové újmy

11.1 Společnost a Odběratel se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (ust. § 2894 a násl.).

11.2 Společnost výslovně prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy s Odběratelem nepředvídá, že by majetková újma způsobená v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností danému Odběrateli mohla převýšit kupní cenu daného zboží. Pokud by majetková újma mohla být vyšší je Odběratel povinen na tuto skutečnost Společnost upozornit v rámci své objednávky.

11.3 V případě ztráty dat odpovídá Společnost za vzniklou majetkovou újmu jen tehdy, pokud Odběratel soubory dat pravidelně, minimálně jednou denně prokazatelně zálohoval.

 

12. Ochrana osobních dat

Společnost tímto upozorňuje Odběratele, že jeho veškeré údaje, pokud jsou dle Evropského nařízení 20…” with “Podrobná úprava zpracování a ochrany osobních údajů je uvedena pod tímto odkazem https://www.conrad.cz/cs/o-nas/pravni-informace/osobni-udaje-a-jejich-ochrana.html

 

13. Volba práva

13.1 Kupní smlouva mezi Společností a Odběratelem se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

13.2 Právní vztahy mezi Společností a Odběratelem při dodávce zboží a služeb se řídí právem České republiky.

 

14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odběratel je oprávněn v případě sporu se Společností, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro zboží nabízené Společností Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce v sekci Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR). 

Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím evropské platformy nabízející spotřebitelům přístup k online řešení spotřebitelských sporů, kdy předmětný formulář je dostupný na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Před zahájením výše uvedeného řízení však doporučujeme vyřešit případný spor smírně přímo se Společností.

 

15. Zpětný odběr elektrozařízení

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvních partnerů RETELA, s.r.o. a ECOBAT s.r.o. zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedených smluvních partnerů. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách smluvních partnerů http://www.retela.cz/, http://www.ecobat.cz/ a https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

Odběratel je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory v dalších sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu.

Odběratel bere na vědomí, že elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Bližší informace o zacházení s elektrozařízeními, stejně tak jako význam grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely jeho zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu, lze naleznout na výše uvedených webových stránkách.

 

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Odběratel není oprávněn započíst vůči pohledávkám Společnosti vyplývajícím z dodávky zboží jakékoliv své pohledávky.

16.2 Společnost provádí zpětný odběr elektrozařízení Odběratelů v souladu s příslušnými právními předpisy.

16.3 Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) neplatné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek (kupní smlouvy) jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala druhou smluvní stranu, podle toho, co nastane dříve.

16.4 Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak.

 

Aktuální verze obchodních podmínek

Aktuální verze obchodních podmínek