Analýza vody – vyberte si přístroje pro profesionální analýzu v průmyslu

Autor: Conrad.cz, 22. září 2022

Přejímka sanitárních zařízení, kontrola kvality odpadních vod, kontrola kvality pitné vody a také provoz koupališť a bazénů vyžadují systematickou kontrolu, jejímž cílem je zajištění hygienické nezávadnosti vody. Fyzikální a chemická analýza parametrů tekutin je také neodmyslitelnou součástí prací v laboratoři.

Požadavky na kvalitu vody používané v průmyslu jsou mimořádně přísné a jejich splnění je nezbytnou podmínkou správné činnosti mnoha různých zařízení, stejně jako podmínkou vysoké kvality výrobků a služeb v mnoha průmyslových odvětvích, mimo jiné v průmyslu chemickém, farmaceutickém a potravinářském, v laboratořích, elektrárnách a teplárnách.

Kvalitní přístroje pro analýzu vody spolu s výběrem vhodné technologie přímo ovlivňují kvalitu průmyslových procesů a bezpečnost jejich provádění. S výběrem profesionálních zařízení s příslušnými certifikáty splníte ty nejdůležitější požadavky na kontrolu a rozbor vody.

Měřiče vodivosti kapaliny

Tyto přístroje, nazývané rovněž konduktometry, měří elektrickou vodivost kapaliny, ze které lze odvodit kvalitu zkoumané vody. Na základě informací o koncentraci iontů je možné stanovit, jestli je voda slabým nebo dobrým vodičem (např. v případě mořské vody) a na základě toho určit její čistotu (čistá voda by neměla vést elektrický proud). Čím více obsahuje voda iontů, tím větší je její vodivost. Vodivost se v soustavě SI vyjadřuje v jednotkách S/m nebo S/cm (Siemens na metr nebo na centimetr).

Pro kontrolu kvality vody, a to jak při laboratorním zkoumání, tak i v terénu, se tedy používají konduktometry, které poskytují přesné informace o obsahu elektrolytů v roztoku a jeho salinitě.

  • Ruční měřiče vodivosti nabízejí díky kompaktní konstrukci a funkčnosti praktické použití a jsou tak pohodlnými nástroji pro profesionální zkoušky prováděné především v terénu.
  • Laboratorní konduktometry se osvědčují při kontrole výroby, stanovení salinity mořské vody a při dalších zkouškách, které vyžadují měření několika veličin současně, jako je např. teplota, redoxní potenciál, salinita, koncentrace kyslíku a vodivost (měřiče vodivosti v laboratorním provedení jsou zpravidla víceparametrovými přístroji). Laboratorní přístroje jsou vybaveny speciálním softwarem, který umožňuje analýzu dat v čase a provádět speciální stanovení.

Měřiče redoxního potenciálu

Přístroje pro měření oxidačně-redukčního potenciálu (redox, Eh) umožňují zkoumat schopnost daného roztoku k oxidaci škodlivin. Redoxní potenciál informuje rovněž o schopnosti kapaliny vstupovat do chemické reakce, jakou je oxidace. To je užitečné zejména při kontrole vody v bazénech a  na koupalištích, kde po její dezinfekci dochází k rozkladu mikroorganismů. Ze zkoumání redoxního potenciálu je možné zjistit, nakolik snadné nebo obtížné je dezinfikovat konkrétní nádrž. Čím větší je redoxní potenciál, tím větší je dezinfekční kapacita.

Měřiče redoxního potenciálu se osvědčují v aplikacích jako:

  • měření tekutin určených ke konzumaci,

  • kontrola kvality vody používané pro pěstování rostlin,

  • kontrola kvality odpadních vod v průmyslových závodech,

  • chov ryb,

  • kontrola bazénové vody.

Nezapomeňte, že po provedení určitého počtu testů podle specifikací výrobce je třeba provést v měřiči redoxního potenciálu kalibraci, a to pomocí kalibračního roztoku. Tím obnovíte vyšší přesnost měření a můžete např. přesně dávkovat dezinfekční prostředky podle zjištěných vlastností roztoku. Oproti tomu pH metry je třeba optimálně kalibrovat před každým použitím. Kalibraci je možné provést také před prvním měřením, poté každých 14 dní, po vyčištění, po vyschnutí elektrody, nebo v případě vyšší odchylky naměřených hodnot od normy.

Měřiče salinity

Tyto přístroje se osvědčují zejména v akvaristice, protože hodnota salinity má velký význam pro druhy ryb žijících v daném prostředí. Měřiče umožňují sledovat změny v salinitě (slanosti) vody související s procesem jejího odpařování. Je třeba si také uvědomit, že salinita je do značné míry závislá na teplotě. Na základě informací o koncentraci soli můžete připravit správný vodní roztok a tím zajistit optimální podmínky pro život v akváriu.

  • Měřiče salinity mají nejčastěji podobu pohodlných elektronických zařízení, tzv. pera, které usnadňuje měření vzorků roztoku.

  • Konduktometrické snímače s konstantou K blízkou 1 se používají při měření salinity mořské vody a vyznačují se větší přesností a stabilitou měření.

Měřiče salinity pro srovnávací měření musí mít funkci automatické kompenzace teploty, která provádí automatický převod všech výsledků na hodnoty měření provedených při konstantní teplotě.

Testery vody

Testery vody kontrolují množství parametrů, zejména pak tvrdost vody, kterou určuje obsah iontů hořčíku a vápníku ve vodě. Celkovou tvrdost vody lze testovat elektronickými nebo kapkovými testery. Výborně se osvědčují pro rychlé testy pitné vody, bazénové vody nebo vody v akváriu a uvádějí se ve stupních °dH (německé stupně tvrdosti vody).

Použití kapkových měřičů tvrdosti vody je jednoduché: vzorek se zkoumá pomocí dodané kapaliny v odměrném válci dodávaném od výrobce. Měřiče jsou velmi užitečné také při testování vodovodní instalace a mimo jiné při instalaci změkčovače vody nebo při stanovení tvrdosti vody pro jiné domácí spotřebiče.

Chlórmetry

Měřiče chlóru neboli chlórmetry jsou přístroje, které umožňují měřit koncentraci chlóru v bazénech, na koupalištích nebo v průmyslových úpravnách vody (chladicí i procesní) a také na dalších místech, kde se používá chlór jako nejoblíbenější dezinfekční prostředek.

Nejčastěji se provádí test koncentrace vázaného chlóru, tedy chlóru po navázání nečistot na bázi amoniaku. Koncentrace volného chlóru je pak základní měřenou veličinou pro správu a provoz bazénů a koupališť. Hodnoty koncentrace volného a vázaného chlóru jsou velmi důležité pro pocit pohody uživatelů plovárny.

Hodnota vázaného chlóru by neměla být vyšší než 0,2 mg/dm3 a obsah volného chlóru by měl být nejméně 0,3 a nejvýše 0,6 mg/dm3.

Po ponoření elektrody do vody se na čtečce okamžitě objeví výsledek měření. Díky rychlosti a přesnosti své činnosti nacházejí tyto přístroje využití v bazénech, v hotelích, v lázních, v akváriích, v laboratořích a v čistírnách odpadních vod.

Fotometr, tedy profesionální fotolyzér, je elektronické zařízení pro měření vzorků vody se současným měřením pH. Toto měření pak umožňuje použití správného množství dezinfekčních prostředků. Přístroj funguje na principu dvou světelných paprsků o různé frekvenci a metody nosné frekvence. Zkoumaný vzorek je vystaven působení dvou světelných paprsků různé vlnové délky, které jsou regulovány nosnou frekvencí. Díky této metodě je možné eliminovat faktory, které vedou jinak k nejednoznačným výsledkům měření; mezi ně patří zákal, vnější osvětlení a opotřebení světelných zdrojů.

Měřiče kyslíku

Kyslíkoměry měří obsah kyslíku ve vodě a nacházejí své použití v mnoha oblastech přímo souvisejících s akvaristikou, vodohospodářstvím a také s průmyslem. Získáme z nich rychle informaci o koncentraci kyslíku, na základě které pak dosáhneme normových podmínek prostředí např. v zahradních jezírcích, v úpravnách vody a také v průmyslových kotlích. Regulace hladiny kyslíku je jedním z velmi důležitých kontrolních faktorů v průmyslových a komunálních čistírnách odpadních vod.

 

Měřiče kyslíku