Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Cílem nařízení REACH je: předcházet rizikům.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vstoupilo v platnost 1. června 2007. Je bezprostředně platné ve všech členských zemích EU. Hlavním cílem nařízení REACH je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí před možnými chemicky podmíněnými riziky. Pro dodavatele z toho vyplývají určité registrační a informační povinnosti.

Více informací: http://echa.europa.eu