Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) » Zajištění bezpečnosti při práci

Autor: Conrad tým, 28. září 2023

V průmyslových i řemeslných provozech číhá nejedno nebezpečí. Při svařování kovů například vznikají vysoké teploty, oslňující světelné záření a odletující jiskry. Pro zaměstnavatele by mělo být samozřejmostí, že zúčastněným osobám poskytne přiměřenou ochranu: chrániče očí a obličeje, tlustou koženou zástěru, odolné ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a nehořlavý ochranný oděv.

Ochrana zdraví a předcházení úrazům zaměstnanců na pracovišti a při vykonávání práce jsou hodnoty, které je potřeba chránit. Odborové svazy a poskytovatelé pojištění odpovídají za pravidla na ochranu zdraví a prevenci úrazů zaměstnanců při vykonávání jejich profese. Zavazují podnikatele a zaměstnavatele k tomu, aby zajistili opatření na ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a ohrožení zdraví na pracovišti. Sem patří také osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Jejich úkolem je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců při práci a ochrana jejich zdraví.

Náš rádce vám podá přehled o tom, co jsou osobní ochranné pracovní prostředky, jaké požadavky musí splňovat a kdy musíte vašim zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky poskytnout.

 Co jsou to osobní ochranné pracovní prostředky?

Osobní ochranné pracovní prostředky představují speciální vybavení na ochranu sama sebe, které zaměstnanci nosí, když vykonávají zdraví ohrožující činnosti. Cíl ochranných prostředků: Mají snížit riziko poranění nebo dlouhodobých následků. K osobním ochranným pracovním prostředkům patří také doplňková výbava, která s OOPP souvisí a doplňuje je.


Zde najdete přehled nejběžnějších variant ochranných prostředků:

Tento seznam není úplný, protože v něm například nejsou explicitně uvedené pomůcky na ochranu před zářením. Také výstražný ochranný oděv, ochrana před povětrnostními vlivy, ochrana před ESD (Electrostatic Discharge) pro zamezení elektrostatickému náboji a ochrana potravin (HACCP Food Safety) patří k osobním ochranným pracovním prostředkům.

Normální pracovní a profesní oděv, stejně jako uniformy, které explicitně neslouží ke zvýšení bezpečnosti a ke zlepšení zdraví, sem nepatří.

 


Naše produktová doporučení, týkající se osobních ochranných pracovních prostředků: Jaká základní myšlenka se skrývá za osobními ochrannými pracovními prostředky?

Zaměstnavatelé musí vyloučit ohrožení na pracovišti technickými a organizačními opatřeními. Tak to vyžaduje zákon na ochranu zdraví při práci. Ale co když to nestačí? Pokud to není možné, musíte své zaměstnance navíc zabezpečit vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Přitom nehraje roli, zda je ohrožení trvalé, nebo zda mu jsou zaměstnanci vystaveni jen krátkodobě.

S ohledem na možnou odpovědnost z toho vyplývá: Zaměstnavatelé dostojí svým povinnostem, pokud jde o prevenci úrazů a ohrožení, pouze pokud zabezpečí pracoviště a současně poskytnou zaměstnancům vhodné ochranné vybavení.Proč jsou OOPP tak důležité?

Osobní ochranné pracovní prostředky na pracovišti jsou pro váš podnik enormně důležité. Zaměstnavatelé a odpovědné osoby tím přispívají k péči o zdraví a k pohodě svých zaměstnanců. Fyzické a psychické zdraví, stejně jako mentální spokojenost zaměstnanců přímo ovlivňují jejich pracovní výkonnost. Jsou to také klíčové faktory pro pohodu na pracovišti a pozitivní zkušenost zaměstnanců s vaší firmou, označovanou také Employee Experience.

Vědci předpokládají, že pozitivní zkušenost zaměstnanců přispívá k tomu, aby se zaměstnanci cítili zdraví a šťastní, a aby tedy mohli odvádět optimální pracovní výkon. Na to navazují další efekty: Dlouhodobě tím stoupne efektivita, výkonnost a konkurenceschopnost firmy. 

Kromě toho jsou firmy, které dbají na ochranu zdraví při práci, také atraktivními zaměstnavateli.

Pro působení vaší firmy navenek jsou kvalitní ochranné pomůcky rovněž výhodou. Viditelné komponenty OOPP jako přílby, oděv a rukavice ostatně přispívají k budování pozitivního obrazu vaší společnosti.

Proto vám doporučujeme, abyste osobní ochranné pracovní prostředky ve vaší firmě přeměnili v součást firemní kultury. Dodržujte předpisy a normy a vsaďte na kvalitní produkty. Motivujte své zaměstnance, aby potřebné vybavení nosili správně, a veďte je k vnímavosti, pokud jde o OOPP.Kdo odpovídá za ochranu zdraví při práci?

Zaměstnavatelé odpovídají za veškerá opatření, která jsou nezbytná pro bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. To znamená, že zaměstnavatelé musí osobní ochranné pracovní prostředky v dostatečném množství nakoupit, zrevidovat, udržovat, poskytovat a v případě potřeby vyměnit – a to na vlastní náklady. To také znamená, že zaměstnavatel musí vhodné OOPP zaměstnancům poskytnout bezplatně. Firmy nesmějí zaměstnancům fakturovat náklady.

Pokud jsou předepsané testy vhodnosti z hlediska pracovního lékařství a jejich opakování, například pro dýchací přístroje, musí zaměstnavatelé potřebné testy nechat provést, doložit a také uhradit.

Poskytnout znamená, že osobní ochranné pracovní prostředky musí být na místě použití, funkční a k dispozici. Tak to předepisuje zákon o ochraně zdraví při práci, předpisy o OOPP (PSA-BV) a předpis DGUV.

Zaměstnanci mají povinnost nosit ochranné pomůcky v situacích, ve kterých jsou předepsané, musí je používat správně, hlásit jejich poškození a zacházet s nimi řádně jako s majetkem svého zaměstnavatele.

 Kategorie OOPP: Které rizikové kategorie existují?

Pracovní činnosti se liší potenciální nebezpečností a stupněm ochrany. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou proto zařazené do různých rizikových kategorií. V závislosti na povolání, vykonávaných činnostech a stupni jejich rizika jsou OOPP příslušné kategorie pro zaměstnance povinné. Existují tři kategorie:

Kategorie I

Kategorie I zahrnuje výhradně nízká rizika na pracovišti. Rizikový potenciál je nízký a sebeochranu zaměstnance lze zajistit relativně snadno. Ke kategorii I patří vybavení OOPP zejména na ochranu před povrchovým mechanickým poraněním.

Kategorie II

Kategorie II představuje standardní ochranu pro pracoviště podléhající rizikům. Sem patří běžně používané ochranné pomůcky jako bezpečnostní obuv, pracovní obuv, přilba na ochranu hlavy a pracovní oděv. Kategorie II zahrnuje všechna rizika, která nespadají do kategorie I nebo kategorie III.

Kategorie III

Kategorie III zahrnuje rizika, která mohou vést k závažným důsledkům, jako jsou nezvratné poškození zdraví a usmrcení. Sem patří také smrtelná ohrožení, která vyplývají ze zpracovávaných látek nebo z nedostatku kyslíku, chladu, horka nebo úrazu elektrickým proudem. Také manipulace se zářením, vysoký tlak, extrémní hluk a biologické pracovní látky vyžadují sebeochranu kategorie III.Jak se provádí posouzení rizika?

Jsou OOPP pro určité práce vůbec nutné? A kdy přesně potřebují zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky? Abyste mohli učinit fundované rozhodnutí o používání ochranných prostředků, proveďte posouzení rizika. V rámci posouzení rizika ve vaší firmě si poznamenejte všechna potenciální ohrožení, posuďte je a seřaďte je podle naléhavosti.

Jak probíhá posouzení rizika? Nejprve ověřte, zda příslušný OOPP poskytuje ochranu před ohrožením, jemuž chcete zamezit, aniž by tím sám o sobě způsobil větší ohrožení. Kromě toho zkontrolujte, zda je OOPP vhodný pro podmínky, které na pracovišti panují, zda vyhovuje požadavkům na ergonomii, zda odpovídá zdravotním potřebám uživatele a zda je možné ho přizpůsobit.Co je to princip STOP podle DGUV?

Pokud z posouzení rizika vyplyne, že dochází k manipulaci s nebezpečnými látkami a že z této manipulace vyplývají rizika, musíte přijmout přiměřená opatření. Za tím účelem vyvinula DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, německá zákonná úrazová pojišťovna) takzvaný princip STOP. Pravidla DGVU stanovují hierarchii ochranných opatření a zařazují je do skupin.

Zkratka STOP znamená:

  • Substituce (nahrazení): Zaměstnavatelé mají zdroje ohrožení omezit nebo odstranit tím, že použijí méně nebezpečné látky.

  • Technická opatření: Použití technických opatření, jako jsou bezpečnostní spínače, světelné závory, nášlapné a kontaktní plochy a senzory, které mají zaměstnance oddělit od zdrojů ohrožení a tím je ochránit.

  • Organizační opatření: Pracovní postupy jako časové limity, časová okna, rozložení zátěže a omezení počtu osob mají zaměstnance oddělit od zdrojů ohrožení a tím je ochránit.

  • Prostředky osobní ochrany: Pracovní oděv, zaškolení a výstražné štítky mají zaměstnance chránit před riziky.

Hierarchie pravidel DGVU může zpočátku působit zvláštně, protože osobní ochranné pracovní prostředky umísťuje až na konec seznamu, na čtvrté místo. Důvodem je skutečnost, že požadavky DGVU upřednostňují kolektivní opatření (pořadí 1 až 3) před individuálními opatřeními.Povinné revize a zaškolení v používání OOPP

Zaměstnavatelé musí ochranné pomůcky nejen poskytnout a v případě potřeby vyměnit. Musí také poučit zaměstnance o jejich používání.

V závislosti na charakteru konkrétních OOPP přitom může být vedle teoretického poučení nezbytné také praktické zaškolení s nácvikem používání.

Zaškolení může provést zaměstnavatel, jeho zástupce nebo externí specialisté na ochranu zdraví při práci.Jsou osobní ochranné pracovní prostředky opatřené značkou CE?

Osobní ochranné pracovní prostředky bez značky CE se nesmějí dostat na trh v Evropské unii. Toto pravidlo ošetřuje nařízení (EU) 2016/425, které nahrazuje směrnici 89/686/EHS o OOPP. Platí pro ochranné pomůcky, které mají chránit osoby před riziky spojenými s výkonem jejich povolání, která by mohla ohrozit jejich zdraví nebo jejich bezpečnost. Základní pravidlo: Zákaz prodeje bez značky CE. Stejnou měrou byste měli vy jako kupující dbát na to, aby byly komponenty ochranného vybavení, které pořizujete, vždy opatřené značkou CE.

U produktů OOPP kategorie III (komplexní OOPP) mají výrobci dokonce povinnost uvádět na produktu značku CE společně s čtyřmístným číslem CE. Známým příkladem z kategorie III jsou dýchací přístroje. Ty nesmějí být používány, pokud na nich chybí značka CE, nebo pokud sice jsou označené značkou CE, ale chybí na nich čtyřmístné číslo CE.

Proč je značka CE tak důležitá? Výrobci nebo dovozci, kteří na svůj produkt umístí značku CE, tím vůči příslušným úřadům prohlašují, že jejich produkt odpovídá platným evropským normám a že byl podroben předepsaným postupům posuzování shody. Předpokladem pro označení značkou CE tedy je, že jsou při konstrukci a výrobě produktu dodržovány relevantní zdravotní a bezpečnostní požadavky.

Existuje nicméně i několik výjimek, pokud jde o označování značkou CE na produktu. Předměty OOPP například nemusí být označené značkou CE, pokud toto označení z důvodu jejich charakteru nebo velikosti není možné. Kromě toho platí: Značky osvědčující dobrovolné zkoušky jako značka GS jsou přípustné pouze na produktech OOPP kategorie I a kategorie II.