TOOLCRAFT PT237 sada plynové páječky 1300 °C 130 min

 • Objednací číslo: 588418
 • Označení výrobce: 588418
 • EAN: 4016138766073

Tento je univerzální a cenově dostupná plynová páječka. Je vhodná pro pájení, modelování, nahřívání materiálů a mnoho dalšího. Jako palivo slouží butan (plyn do zapalovačů). Pro zapálení hrotu je potřeba použít zapalovač.

 • Objednací číslo: 588418
 • Označení výrobce: 588418
 • EAN: 4016138766073

Tento je univerzální a cenově dostupná plynová páječka. Je vhodná pro pájení, modelování, nahřívání materiálů a mnoho dalšího. Jako palivo slouží butan (plyn do zapalovačů). Pro zapálení hrotu je potřeba použít zapalovač.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@72613262[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

varování
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P 302 + P 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P 333 + P 313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P 501A: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@72613262[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Plynové páječky