Point Toolbox 36 sada nářadí v kufříku pro cyklisty 36dílná

 • Objednací číslo: 556257
 • Označení výrobce: 29267501
 • EAN: 4016232032975

Pro náročnější mechaniky jízdních kol - vše potřebné plus 4 nástroje navíc.

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Point
 • Objednací číslo: 556257
 • Označení výrobce: 29267501
 • EAN: 4016232032975

Pro náročnější mechaniky jízdních kol - vše potřebné plus 4 nástroje navíc.

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Point

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5c7df81[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@b41745f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@20c8ac95[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H 315: Dráždí kůži.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H 411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 303 + P 361 + P 353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P 312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P 273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5c7df81[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@b41745f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@20c8ac95[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Nářadí pro cyklisty