Bungard 72110 vyvíječ pozitivní Množství 10 g

 • Objednací číslo: 528773
 • Označení výrobce: 72110
 • EAN: 4016138143959

Tato vývojka je ideálně vhodná pro desky plošných spojů. Ani když nedopatřením zvolíte příliš dlouhý čas procesu vyvíjení, nebude to mít negativní dopad na výsledek.

 • Objednací číslo: 528773
 • Označení výrobce: 72110
 • EAN: 4016138143959

Tato vývojka je ideálně vhodná pro desky plošných spojů. Ani když nedopatřením zvolíte příliš dlouhý čas procesu vyvíjení, nebude to mít negativní dopad na výsledek.

Vlastnosti pozitivní
Content 10 g
Typ 72110
Kategorie produktu vyvíječ

Technické parametry

Vlastnosti pozitivní
Content 10 g
Typ 72110
Kategorie produktu vyvíječ

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@64113d3f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 290: Může být korozivní pro kovy.
 • H 314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 303 + P 361 + P 353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P 310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P 405: Skladujte uzamčené.
 • P 406: Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@64113d3f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Leptací technika