Volba dodavatele » Nalezení a analýza relevantních dodavatelů pro podnik

Autor: Conrad tým, 28 červenec 2023

Co je základem úspěchu podniku? Kvalita nabízených produktů a služeb, dobrý poměr cena-výkon a inovativní design – to jsou ty nejdůležitější faktory, které určitě každého napadnou jako první.

Na co ale většina lidí nepomyslí? Aby mohla firma vůbec nabídnout nějaké produkty, musí se nejprve sama stát zákazníkem a obstarat si suroviny, díly a služby od dodavatelů a poskytovatelů. Hledání vhodných velkoobchodníků a výběr dodavatelů proto rozhodujícím způsobem přispívá k celkovému úspěchu podniku. Rádi vám vysvětlíme, jak při tom postupovat a co všechno je potřeba při rozhodování zvažovat.

Obsah článkuVýběr dodavatelů – stručný návod

Jak už název napovídá, jde o výběr dodavatelů, s nimiž chce podnik spolupracovat. Jenomže to, co na první pohled vypadá relativně jednoduše a intuitivně, je ve skutečnosti komplexní proces, který je potřeba dobře promyslet a naplánovat.

Komplexní proces

Výběr dodavatelů zajišťuje oddělení logistiky a zahrnuje následující kroky: Nejprve je potřeba potenciální dodavatele identifikovat a tuto množinu kandidátů postupně redukovat. Jakmile máme vytvořenou přehlednou skupinu potenciálních dodavatelů a poskytovatelů, můžeme je porovnat na základě pevně stanovených kritérií a vyhodnotit. Na závěr dochází k navázání kontaktu s nejlépe hodnocenými dodavateli a vyjednávání o smlouvě.

Malé vs. velké podniky

V první fázi nehraje roli, zda jste malá firma, nebo obří koncern. Průběh procesu je v zásadě stejný. Co se může lišit, jsou zdroje, které jsou do vyhledávání investovány, a také vyjednávací pozice, jakmile dojde na diskuzi o smluvních podmínkách.

Faktor nákladů na správu dodavatelů 

Obecně vzato se doporučuje udržovat počet dodavatelů a poskytovatelů pokud možno v přijatelných mezích, aby na druhé straně nestoupaly náklady spojené s jejich správou. To se daří lépe u malých podniků, které mívají méně dodavatelů, než u velkých koncernů, jejichž potřeby jsou nesrovnatelně větší. Každého dodavatele, s nímž podnik udržuje obchodní vztahy, je potřeba také spravovat a pravidelně hodnotit. To znamená, že čím více takových obchodních vztahů je, tím vyšší budou náklady na jejich správu.

Řešení nákupu drobných součástek

Aby náklady nepřesáhly přijatelné meze, je potřeba raději nakupovat více skupin produktů od jednoho dodavatele namísto pořizování každého jednotlivého produktu od jiného dodavatele. Lze tak ušetřit, například díky množstevním slevám. Další možností, jak minimalizovat náklady na správu, je nakupování prostřednictvím tržiště, jako je například Conrad Marketplace. Právě proces nakupování drobných součástí zde lze vyřešit jednoduše, rychle a bezpečně.Proč je výběr dodavatelů důležitý?

Jak už jsme předeslali, je výběr dodavatelů součástí procesu nakupování. Výkonnost celého procesu nakupování se mimo jiné posuzuje podle vzniklých nákladů na nakupování, s tím, že se jeho úspěšnost nebo neúspěšnost přímo projeví ve výsledku hospodaření.


Zachování nízkých nákladů

Nejdůležitější nákladovou položkou je částka za produkt, zejména pokud se jedná o větší transakce. Tyto takzvané základní náklady tvoří největší část nákladů a velmi nesnadno se snižují. Proto je důležité už od samého začátku klást důraz na výběr ideálního dodavatele a vyjednat nejlepší možnou cenu za produkt. Pokud se to podaří, neměli bychom usnout na vavřínech – naopak je nezbytné v pravidelných intervalech kontrolovat, zda poměr cena-výkon stále ještě odpovídá. Není-li tomu tak, je nutné vyjednat s dodavatelem nápravu, nebo dodavatele změnit.


Zajišťování kvality produktů

Pečlivý výběr dodavatelů je ovšem pro úspěšnost podnikání nezbytný nejen s ohledem na cenu. Stejnou měrou se podílí na výrobě a na kvalitě vlastních produktů. Pokud některý dodavatel nedokáže splnit určité požadavky na kvalitu, může poškodit celý řetězec tvorby hodnot.

Aby se tak nestalo, je potřeba dbát na to, aby vybraní dodavatelé spolehlivě plnili veškeré požadavky a aby je bylo možné bez obav integrovat do materiálového toku mezi firmami.


Podpora firemních hodnot

Rozhodnutí o spolupráci s některým dodavatelem – nebo o nespolupráci s ním – může ovlivňovat také hodnoty a image podniku směrem k veřejnosti. Co když se podnik například zasazuje o udržitelnost a férové pracovní podmínky, ale jeho dodavatel tyto hodnoty nesdílí? Právě dnes, v době sociálních sítí, většinou netrvá dlouho a negativní obraz dodavatele se přenese i na podnik jako takový. Jakmile jednou k poškození image dojde, může trvat velmi dlouho, než si podnik znovu získá důvěru spotřebitelů. Na druhou stranu mohou ti správní dodavatelé, jejichž hodnoty se kryjí s vašimi, důvěryhodnost vašeho podniku dokonce posílit a přispět tak ke zvýšení spokojenosti zákazníků.


Optimalizace řízení kvality

Pečlivý výběr dodavatelů je v zájmu každého podniku, a to nejen z ekonomických důvodů. Existuje mezinárodní norma pro řízení kvality (DIN EN ISO 9001), která platí pro všechny podniky, které například nakupují produkty od dodavatelů.

Norma stanovuje, že každý dotčený podnik musí garantovat výkonnost svých dodavatelů. K tomu slouží systematické hodnocení dodavatelů, přičemž si podniky samy stanovují kritéria pro management dodavatelů a aplikují je. Jedná se například o kvalitu dodávaných produktů, flexibilitu, cenu, spolehlivost nebo riziko výpadku dodávek.Průvodce procesem od identifikace až po hodnocení

Jak tedy postupovat při hledání vhodných dodavatelů pro vlastní podnik? Pro orientaci uvádíme několik bodů:

 • Stanovení potřeb: Jaké produkty můj podnik sám vyrábí? Co se musí nakupovat od dodavatelů? Spolupracujeme již nyní s vhodnými partnery, nebo musíme hledat nové dodavatele?

 • Stanovení důležitých kritérií: Jak má vypadat ideální dodavatel? Na čem při spolupráci záleží?

 • Identifikace potenciálních dodavatelů: Kdo by mohl být mezi kandidáty? V jak velkém okruhu hledáme? Připadá v úvahu také nakupování kdekoliv na světě, nebo se chceme omezit na určitý region?

 • Analýza a hodnocení dodavatelů: V čem tkví klady a zápory potenciálních dodavatelů? Jak vypadá jejich výkonnost? Kdo by náš podnik dokázal nejlépe podpořit?

 • Výběr dodavatelů a uzavření smlouvy: Který dodavatel splňuje požadavky nejlépe? Která ustanovení a které smluvní podmínky jsou relevantní? Co musí smlouva obsahovat, pokud jde o množství, kvalitu, termín dodání a cenu, aby byl zajištěn dlouhodobý obchodní vztah založený na důvěře?Kontrolní seznam – kritéria pro strategický výběr dodavatelů

Čím se vyznačuje vhodný dodavatel, to lze určit až s ohledem na individuální požadavky podniku. Ne vždy je přitom směrodatná nejnižší cena. Stejně důležité jsou i další body jako včasné dodávky nebo loajalita. Mezi možná kritéria kontrolního seznamu patří:

Kvalitativní ukazatele:

 • Kvalita zboží

 • Regionální dodavatel / blízkost pobočky

   

 • Pozice na trhu

 • Nízká četnost chyb a výpadků

 • Dodržování termínů dodání, přesnost

 • Transparentnost nabídek

 • Flexibilita

 • Spolehlivost

 • Udržitelnost / uhlíková neutralita

 • Inovační potenciál

 • Postupy při řešení problémů

 • Komunikace a zákaznický servis

 • Firemní hodnoty

 • Kulance

 • Proces objednávání

 • Garance cen

Kvantitativní ukazatele:

 • Cena

 • Splatnost, doba splatnosti

 • Náklady na přepravu

 • Náklady na obaly

 • Prostor pro vyjednávání o ceně a dalších podmínkách

 • Rabaty (množstevní, sezónní apod.)

 • Slevy

 • Speciální nabídky

Hodnocení dodavatelů na základě vybraných kritérií – ideálně na základě kombinace kvalitativních a kvantitativních kritérií – je důležitým dílčím procesem při výběru dodavatelů. Aby bylo možné lépe posoudit výkonnost a silné a slabé stránky potenciálních dodavatelů, měl by tým nákupčích při posuzování úzce spolupracovat s dotčenými odbornými úseky, jako je vývoj, výroba a materiálové hospodářství. Pouze tak lze zajistit výběr toho skutečně nejlepšího dodavatele pro daný podnik. Výběr dodavatele je tedy strategický proces, jehož výsledkem by mělo být dlouhodobé partnerství založené na vzájemné důvěře.Analýza a hodnocení – strategie je alfou a omegou

Jakmile máme vytvořený kontrolní seznam s kritérii, která jsou pro daný podnik nejdůležitější, máme už v rukou podklady pro výběr dodavatelů. Přitom je za každých okolností potřeba postupovat strategicky.

Proces výběru je vícestupňový a lze ho velmi dobře připodobnit k obrázku trychtýře. Zatímco krok za krokem omezujeme počet dodavatelů (A), kteří připadají v úvahu, stoupá nám množství informací (B), které jsme o nich nashromáždili.

Na samém začátku si ovšem musíme určit množinu potenciálních dodavatelů (1). Protože bychom měli vždy čerpat z více zdrojů, vyžaduje vyhledávání dodavatelů sice jednoduchou, ale časově náročnou rešerši.

Dalším krokem je omezování počtu dodavatelů (2). Na všechny kandidáty se zhruba podíváme a vytřídíme ty, kteří zjevně nesplňují naše požadavky.

Získáme tak užší a přehlednější okruh kandidátů, které podrobíme hlubší analýze a hodnocení (3). Je vhodné zapojit do procesu hodnocení více osob, pokud možno z různých odborných úseků.

Díky tomu není konečné rozhodnutí o určitém dodavateli (4) jenom jednostranné, učiněné z pohledu oddělení nákupu.


1) Identifikace dodavatelů

Když zahajujeme vyhledávání dodavatelů, měli bychom se v první řadě vždy podívat do vlastní vnitropodnikové databáze a zjistit, zda s nějakým vhodným kandidátem již nespolupracujeme a zda by nebylo možné stávající obchodní vztahy rozšířit. Ale pozor – i v případě, že jsme mezi svými kontakty někoho našli, neměli bychom naše hledání na tomto místě ukončit. Možná by nějaký nový dodavatel mohl nabídnout ještě lepší podmínky? Dobrým zdrojem pro vyhledávání dodavatelů jsou odborné časopisy, veletrhy a výstavy a také databáze průmyslové a obchodní komory (IHK). Kromě toho neškodí, když se poptáme ve vlastní síti obchodních partnerů, zda by nám mohli někoho doporučit.

Přitom bychom si měli předem ujasnit, zda chceme hledat i v zahraničí. Global Sourcing se může z důvodu mnohem větší rozmanitosti poskytovatelů rychle proměnit v dost náročnou záležitost, ovšem přináší i řadu výhod. Pokud si naopak přejeme, aby se naši dodavatelé nacházeli v naší blízkosti, měli bychom jako jeden z parametrů již předem stanovit určitou vzdálenost.


2) Omezení počtu dodavatelů

Jakmile jsme našli určitý počet dodavatelů, kteří přicházejí v úvahu, přichází na řadu první kolo vyřazování, při němž vyloučíme všechny kandidáty, kteří nesplňují naše vlastní minimální požadavky.

Nejedná se ještě o žádnou podrobnou analýzu, spíše o hrubé zhodnocení profilů a portfolií dodavatelů na základě předem stanovených kritérií, informací od dodavatelů samotných a certifikací.


3) Analýza a hodnocení dodavatelů

Jakmile jsme okruh kandidátů znovu omezili, můžeme se na zbývající dodavatele podívat trochu blíže a provést přesnější odhad, pokud jde o případné těžkosti nebo šance v případě spolupráce. V zásadě vždy doporučujeme kombinaci kvalitativních a kvantitativních hodnotících kritérií.

Tip: V každém případě bychom si měli nashromážděné údaje ukládat strukturovaně. Může se jednat o excelovskou tabulku, o některý specifický nástroj nebo příslušnou funkci v ERP systému.

 

Kvantitativní metody

Kvantitativní metody se zpravidla zakládají na tvrdých číslech a umožňují porovnání dodavatelů na základě faktů. Příkladem by byla bilanční analýza, analýza cen a nákladů nebo použití ukazatelů.

Ovšem ne vždy jsou nabídky dodavatelů zcela porovnatelné. A pokud rozhodneme výhradně na základě kritérií, jako je cena, můžeme se dříve či později dostat do potíží. 

Zatímco kvantitativní metody umožňují objektivnější úhel pohledu, u kvalitativních metod hraje rozhodující roli subjektivní dojem. Můžeme si klást například následující otázky: Do jaké míry jsou argumenty dodavatelů přesvědčivé? Dokáže dodavatel dlouhodobě udržet úroveň kvality? Jaký dojem máme na osobní rovině, pokud jde o budoucí spolupráci?

Kvalitativní metody

Pokud tedy na základě kvantitativních metod nedojdeme k jednoznačnému výsledku, můžeme provést další, ale ještě hlubší analýzu profilu a portfolia. Může se nicméně stát, že více dodavatelů splňuje požadavky stejnou měrou.

Pokud chceme jednotlivé dodavatele navzájem porovnat až do nejmenšího detailu, nabízí se analýza užitné hodnoty (kvalitativní metoda), resp. metoda skóre, protože nemáme stanovenou žádnou jednoznačnou cílovou hodnotu. Zde přicházejí do hry především kvalitativní ukazatele, které jsme si předem nadefinovali při vytváření kontrolního seznamu.

 • Stanovení kontrolního seznamu / katalogu kritérií (max. 8–10 kritérií).

 • Zvážení každého kritéria podle významu – přitom se musí součet všech procentuálních hodnot rovnat 100 %. (Příklad: cena 20 %, regionální původ 15 %, flexibilita 5 % atd.)

 • Stanovení bodové hodnoty (1–10) pro každé kritérium.

 • Výpočet skóre každého dodavatele pro každé kritérium.

 • Získání konečného výsledku sečtením jednotlivých hodnot.


4) Výběr dodavatele

V posledním kroku dojde na vyhodnocení výsledků analýzy. Pokud jsme analýzu a hodnocení jednotlivých dodavatelů provedli svědomitě, můžeme předpokládat, že kandidát, který získal nejvíce bodů, bude nejlépe vyhovovat našim požadavkům.

Předpokládejme, že byla provedena analýza užitné hodnoty. Z předem stanovených parametrů vyplývá, že nejvyšší počet bodů, které mohou být určitému dodavateli uděleny, je 10. Z toho lze určit pořadí dodavatelů, na jehož základě můžeme provést fundované rozhodnutí.

S dodavateli, kteří dosáhli osmi nebo více bodů, bychom měli v každém případě spolupracovat nebo dále rozvíjet již existující vztahy. Dodavatelé, kteří získali šest až osm bodů, jsou solidní a spolupráci s nimi nestojí nic v cestě. Nicméně je tady možnost dalšího vyjednávání, z něhož mohou vyplynout lepší podmínky. Pokud dodavatel získal jenom pět nebo méně bodů, bude lepší obchodní vztahy s ním ukončit, nebo je raději ani nenavazovat. Ledaže byste měli jistotu, že se dodavatel v oblastech, které jsou pro vás důležité, v krátké době výrazně zlepší.Tip: Mějte náhradní dodavatele v záloze

Při výběru vhodných dodavatelů byste měli myslet na výběr několika alternativních dodavatelů, které si můžete ponechat „v záloze“ pro případ nouze. Právě u důležitých produktů byste se nikdy neměli spoléhat jen na jediného dodavatele. V případě sdružování objednávek sice téměř vždycky získáte výhodnější ceny a podmínky, ale současně tak vzniká i nebezpečná závislost. Jakmile by se tento jediný dodavatel dostal do potíží nebo by z jiných důvodů nedokázal dodávat včas, hrozí, že se celý dodavatelský řetězec velmi rychle zpřetrhá. Pokud musíme narychlo hledat náhradu, většinou nemáme moc velký prostor pro vyjednávání dobrých podmínek, ve výsledku zaplatíme více peněz, a to bez výhledu na zlepšení podmínek.

Z tohoto důvodu bychom měli mít pro důležité objednávané produkty jednoho a pro kritické produkty dva dodavatele v záloze. Příležitostně u nich objednáme, abychom se v případě nouze mohli odvolat na již existující obchodní vztahy.