Kalibrace – definice, návod a význam

Autor: Conrad Electronic, 3. čeven 2021

U nabídek digitálních multimetrů, osciloskopů nebo také síťových zdrojů mezi jejich vlastnostmi často čteme, že jsou „zkalibrované“. Zkalibrovaná provedení jsou zpravidla také o něco dražší než stejné produkty bez kalibrace.

Člověk by si mohl myslet, že zkalibrované měřicí přístroje za určitých okolností měří lépe a přesněji než nezkalibrované verze. Tak tomu ale není.

Co přesně znamená kalibrace a proč někteří uživatelé nezbytně nutně potřebují zkalibrované přístroje, to vám podrobněji vysvětlíme níže.

Nejprve si ale musíme říci něco o toleranci měření. O co se jedná a jak se tolerance měření zjišťuje, to si ukážeme na jednom multifunkčním měřicím přístroji.

Multimetr VC 155 je v nabídce jako zkalibrovaný i jako nezkalibrovaný.

Jak jsou definovány tolerance měření?

Při odchylce 0,05 V by byla naměřená hodnota ještě v toleranci.

Každý měřicí přístroj se vyznačuje určitou tolerancí, které se nelze vyhnout z důvodu jeho konstrukce, tolerance součástek a okolních podmínek. Nepřesnosti měření nezávisejí na měřené fyzikální veličině a vedou k více či méně odlišným výsledkům měření.

Jak velké smějí být odchylky v každém rozsahu měření, to uvádějí výrobci mezi technickými parametry jako toleranci – např. ±0,9 %. Při napětí 10,00 V by odchylka ±0,9 % činila maximálně ±0,09 V. Výsledek měření by se v důsledku toho musel pohybovat mezi 9,91 a 10,09 V.

K výchozí přesnosti se pak přičítají ještě chyby zobrazení ukazatele. Ty výrobce rovněž uvádí. Chyby zobrazení závisejí na rozsahu měření a na maximálním ukazateli měřicího přístroje.

Příklad: 

Měřicí přístroj s 2000 dílky stupnice může zobrazit rozsah od 0 do 1999. Desetinná čárka, resp. tečka je přitom variabilní. Je tak možné zobrazit napětí do 1,999 V se třemi desetinnými místy. Napětí do 19,99 V se zobrazují se 2 desetinnými místy. V rozsahu do 199,9 V se zobrazuje ještě jedno desetinné místo a při napětích od 200 V už nejsou na displeji viditelná žádná desetinná místa. Rozlišení, tedy nejmenší změna napětí, kterou lze zobrazit, je definováno počtem desetinných míst.

V rozsahu měření do 20 V například činí rozlišení 10 mV na dílek stupnice (20 V : 2000 dílků = 0,01 V/dílek).

Pokud se u měřicího přístroje se 2000 dílky stupnice v rozsahu do 20 V uvádí přesnost ± (0,9 % + 4 dílky), může se výsledek měření napětí 10,00 V odchylovat maximálně o ±0,13 V (0,09 V + 4x 0,01 V). Zobrazená hodnota se z tohoto důvodu bude pohybovat mezi 9,87 V a 10,13 V.

 

Co znamená kalibrace?

Kalibrátor udává měřené napětí, měřicí přístroj je ukazuje.

Při kalibraci dochází k porovnání s přesně definovanou vstupní veličinou, která se označuje jako normál, s nímž se porovnává výsledek měření zkoušeného měřicího systému. Normál přitom musí vykazovat nejméně pětkrát vyšší přesnost než zkoušený měřicí přístroj.

S ohledem na výše uvedený příklad měření udává kalibrátor měřené napětí např. 10,00000 V a zkouší se, zda měřicí přístroj zobrazuje výsledek v mezích přesnosti.

Následně jsou provedena další měření ve stejném rozsahu napětí, resp. s jinou měřenou veličinou.Odchylky výsledků měření jsou zachyceny v protokolu o měření. Tento protokol je později přiložen k měřicímu přístroji.

Důležité: Při kalibraci jsou přesně zaprotokolovány pouze odchylky výsledků měření. Zásahy do měřicího přístroje, například za účelem minimalizace odchylek, se při kalibraci neprovádějí.

Kdo potřebuje zkalibrované měřicí přístroje?

Vysoké požadavky na kvalitu vyžadují zkalibrované měřicí prostředky.

Kutilové, kteří ve svém volném čase sestavují elektronické obvody a řídicí jednotky, potřebují sice kvalitní, ale určitě ne zkalibrované měřicí přístroje.

Stejně tak multimetr v kufříku s nářadím automechanika nebo topenáře nemusí být za každou cenu zkalibrovaný.

Jinak je tomu ve firmách, v zařízeních, úřadech a průmyslových provozech, které jsou certifikované podle ISO 9001 apod. 

Na základě platných předpisů a v rámci požadovaného zajištění kvality musejí tato zařízení zjištěné výsledky měření, stejně jako provedenou kalibraci měřicích prostředků, nepřetržitě dokumentovat.

Kdo smí kalibraci provádět?

Na základě této certifikace smíme kalibrovat měřicí přístroje.

Zda je měřicí laboratoř schopná pomocí vhodných zkušebních prostředků správně a kompetentně provádět kalibraci, to pravidelně kontroluje a osvědčuje akreditační orgán.

Také společnost Conrad Electronic vlastní certifikovanou kalibrační laboratoř, a je tedy schopná kalibrovat měřicí přístroje ve vlastní režii. Kalibrovány jsou v první řadě digitální multimetry VOLTCRAFT a proudové kleště pro měření proudu, napětí a odporu

Měřicí přístroje, které nemůžeme kalibrovat sami, předáváme našemu partnerovi, společnosti Testo.

Jak se kalibrace provádí?

Záznamník dokumentuje teplotu a vlhkost vzduchu.

Naměřené hodnoty se odečtou a zadají do kalibračního programu.

Předtím, než může být měřicí přístroj zkalibrován, potřebuje dostatek času, aby se mohl zaklimatizovat. Kalibrace se provádí při teplotě 22 °C (±1,5 °C) a relativní vlhkosti vzduchu 50 % (±10 %). Proto se přístroje ke kalibraci skladují v kalibrační místnosti nejméně 12 hodin.

Kalibrace se provádí s pomocí kalibrátoru. Tento kalibrátor je schopen generovat vysoce přesná napětí, proudy nebo odpory. Z důvodu snadného provádění a zamezení chybám při nastavení je kalibrátor automaticky řízen počítačovým programem.

Po zadání typu měřicího přístroje kalibrační program ví, které rozsahy měření jsou zkoušeny a jak velká smí být maximální přípustná odchylka měření.

Navíc jsou pro protokol o kalibraci zaznamenány další údaje jako název firmy, číslo zákazníka, sériové číslo nebo inventární číslo. Poté počítačový program určí, na který rozsah měření se musí měřicí přístroj přepnout. Když je nastavení provedené a potvrzené kliknutím myši, vydá kalibrátor první naměřenou hodnotu.

Hodnota odečtená na displeji měřicího přístroje je nyní zadána do počítače.

Kalibrační program pak vypočte skutečnou odchylku naměřené hodnoty a rozhodne, zda se naměřená hodnota nachází ještě v mezích tolerance.

Následně je kalibrátorem vydána další naměřená hodnota.

Také tuto hodnotu musí pracovník provádějící kalibraci odečíst a zadat.

Na každý rozsah měření se zkouší více naměřených hodnot (např. při asi 10 % a 90 % rozsahu měření).

Krok za krokem musejí být nyní provedena všechna potřebná měření a naměřené hodnoty musejí být zaprotokolovány. Pokud se všechny výsledky měření pohybují v rámci tolerance, je měřicí přístroj opatřen pečetí a odeslán zpět zákazníkovi společně s protokolem o kalibraci.

Nové měřicí přístroje, určené k prodeji, jsou po zkalibrování uloženy do skladu. Aby naši zákazníci vždy obdrželi čerstvě zkalibrované měřicí přístroje, neustále sledujeme aktuální stav skladových zásob a obrat zboží.

Postup v případě chyby

Hodnoty mimo toleranci jsou označené červeně.

Pokud se jedna nebo více naměřených hodnot pohybuje mimo toleranci, kalibrace přesto proběhne až do konce. Provedená kalibrace později slouží k doložení chyby.

Následně je měřicí přístroj znovu seřízen. Při seřízení, které probíhá buď pomocí trimovacího potenciometru v přístroji, nebo pomocí softwaru přístroje, je zobrazená hodnota změněna tak, aby znovu ležela v přípustných mezích.

Následuje druhá kalibrace, která zdokumentuje úspěšné opětovné seřízení.

Měřicí přístroje, které nelze dodatečně seřídit a jejichž hodnoty leží mimo meze tolerance, by se v podnicích certifikovaných podle ISO 9001 nadále již neměly používat.

Jak dlouho je kalibrace platná?

Naše doporučení je na přístroj připevněno formou nálepky.

Kalibrace měřicího přístroje je vždy pouze záležitostí daného okamžiku. To znamená, že v okamžiku kalibrace měřicí přístroj dodržel své specifikace a zobrazil správnou hodnotu.

Technické komponenty ovšem podléhají stárnutí a opotřebení. Proto lze předpokládat, že se se zvyšujícím se stářím a při častějším používání přístroje zvětšují také odchylky měření.

Proto je třeba provádět pravidelné kalibrace. Doporučujeme vám, abyste kalibraci obnovili každých 12 měsíců.

Pokud ale byly na přístroji provedeny nějaké zásahy za účelem opravy, je potřeba provést kalibraci neodkladně.

Zkalibrované kalibrační přístroje

Pravidelné kalibraci pochopitelně nepodléhají pouze zkušební prostředky našich zákazníků. Také námi používané kalibrátory jsou v pravidelných intervalech zkoušeny a kalibrovány. Měřicí prostředky, jimiž jsou naše kalibrátory zkoušeny, musejí být čtyřikrát přesnější než i beztak velmi přesné kalibrátory. Pouze tak je možné udržet kvalitu v celém řetězci a prokazatelně ji zdokladovat.

Často kladené dotazy ke kalibraci

Jaký je rozdíl mezi certifikátem DakkS a certifikátem ISO?

Aby byla zajištěna kvalita a spolehlivost v průmyslovém měření, pracují akreditované laboratoře pod dohledem Německé akreditační kanceláře (DakkS). Díky akreditaci DakkS jsou vystavené certifikáty mezinárodně platné a jejich metrologická zpětná sledovatelnost je zárukou nejvyšší možné přesnosti.

Kalibrace podle ISO (International Organization for Standardization = Mezinárodní organizace pro normalizaci) je cenově výhodnější alternativou k certifikaci DakkS. Přesto jsou při kalibraci podle ISO zohledněny všechny zákony, normy a směrnice, specifické pro daný obor.

Kromě toho provádějí mnozí výrobci při výrobě měřicích přístrojů také porovnání s podnikovou normou. Tím má být zajištěna kvalita produktů a dodržení mezí tolerance. Písemný doklad nebo certifikát se při porovnání s podnikovou normou nevystavuje.

Co znamená metrologie?

Metrologie je nauka o měrných jednotkách a o měření. Nejvyšší národní autoritou v otázkách týkajících se techniky měření je Spolkový fyzikálně-technický ústav v Braunschweigu.

V čem spočívá rozdíl mezi kalibrací a cejchováním?

Při kalibraci se porovnává přesná vstupní hodnota s výstupní hodnotou měřicího zařízení a zaznamená se odchylka. Vstupní hodnoty mohou popisovat jak fyzikální, tak i elektrické veličiny. Výstupními hodnotami mohou být elektrické signály, ale také jen odečítané hodnoty. Kalibraci provádějí certifikovaná místa.

Cejchování je kontrola kvality a označení v souladu s předpisy o cejchování, spadá tudíž do oblasti zákonných nařízení. Je předepsané u měřicích prostředků, které slouží ke stanovení ceny. Sem patří např. váhy u řezníka nebo tankovací stojany. Cejchování provádějí pracovníci cejchovního úřadu.

V čem spočívá rozdíl mezi kalibrací a seřízením (justáží)?

Při kalibraci se pouze zjišťují a zaznamenávají odchylky mezi požadovanou a skutečnou hodnotou. Zásah do zkoušeného zařízení se neprovádí.

Při seřízení (justáži) jsou zobrazené hodnoty změněny, tak aby ukazovaly správný výsledek. V závislosti na druhu a provedení měřicího prostředku, který má být seřízen, lze seřízení provádět mechanicky nebo elektronicky.

Jak často je třeba multimetry zkalibrovat?

V tomto ohledu žádné zákonné předpisy neexistují. Výrobci přístrojů vydávají doporučení, po jaké době má být přístroj znovu zkalibrován. Toto období trvá zpravidla jeden rok. Na přání je ale možné zkalibrovat měřicí přístroje i po kratší době.

Musí být protokol o kalibraci vždy přiložený k měřicímu přístroji?

Protokol o kalibraci musí být v případě kontroly rychle po ruce. Proto dává smysl, aby byl certifikát k měřicímu přístroji přiložený. Pokud jsou měřicí přístroje používány za nepříznivých podmínek a hrozí nebezpečí, že by se dokumenty mohly poškodit, je vhodnější je uložit centrálně, v kanceláři. V každém případě musejí být podklady okamžitě k dispozici v případě auditu.