Augmented Reality » Použití v průmyslu, ve vzdělávání a v obchodě

Aktualizováno: 11. 10. 2023  |  Doba potřebná k přečtení: 7 minut

Augmented Reality (AR, česky: rozšířená realita) je rychle se rozvíjející technologie, která propojuje digitální informace s reálným prostředím. Rozšiřuje realitu o digitální objekty.

Za tím účelem jsou virtuální objekty nebo informace promítány do reálného světa, například na displej chytrého telefonu, do speciálních AR brýlí nebo náhlavní soupravy. Může se jednat o zobrazení pokynů navigace nebo o informace pro servisní techniky, kteří se na nějaký reálný předmět dívají prostřednictvím kamery svého tabletu. Mají při tom volné ruce.

Produkty rozšířené reality najdou uplatnění v mnoha oblastech průmyslu, obchodu a vzdělávání.

Více o tom, jak rozšířená realita funguje a jaký potenciál může podnikům přinášet, se dozvíte v našem rádci.Jak funguje rozšířená realita?

Jako Augmented Reality se označuje přidání další vrstvy zobrazení k reálnému obrazu kamery. Uživatel vidí své okolí v zásadě stejně, jako kdyby se díval pouhým okem, a profituje z dodatečného AR obsahu. Technologie využívá jednu nebo více kamer, jimiž zaznamenává a analyzuje okolní prostředí. Následně jsou přes reálné záběry promítnuty digitální obsahy jako obrázky, symboly, texty, videa, výkresy a 3D modely. Tyto obsahy jsou dynamické a přizpůsobují se pohybům nebo akcím uživatele. Senzory v přístroji navíc zaznamenávají, kterým směrem se uživatel právě dívá nebo jak drží displej. Zobrazení tak sleduje pohyby hlavy nebo rukou a velmi intuitivně ukazuje, co se děje vedle uživatele, za ním nebo nad ním. V závislosti na použití se Augmented Reality omezuje na zobrazování informací, nebo může uživatel prostřednictvím rozpoznávání gest a řeči interagovat s virtuálními objekty a například rozkládat mapy či plány, vyvolávat doplňující informace nebo si náhled přitáhnout. Čím vyšší je kvalita zobrazení, tím plynuleji splývají virtuální objekty s realitou a tím profesionálnější jsou možnosti jejího použití.Čím se rozšířená realita liší od virtuální reality?

Augmented Reality (AR) a Virtual Reality (VR) jsou procesy, které navzájem propojují realitu a virtualitu. Hlavní rozdíl spočívá v kontinuu reality a virtuality: Augmented Reality rozšiřuje reálné prostředí o digitální prvky, zatímco Virtual Reality vytváří kompletně umělé prostředí. Jedná se o postupný přechod mezi čistou realitou na jedné straně a počítačem generovanou, úplnou virtualitou (VR) na straně druhé.


AR: Augmented Reality – reálný svět plus další vrstvy

Aplikace s AR zobrazují reálné prostředí a v něm vytvářejí trojrozměrné reference k virtuálním prvkům. Smyslové vnímání se zaměřuje na realitu.


VR: Virtual Reality – kompletní ponoření

Naproti tomu aplikace s VR uživatele izolují od reálného světa a vtahují ho do virtuálního světa, který může vnímat například prostřednictvím náhlavní soupravy. Kompletní prostředí, všechny objekty a podněty jsou generovány počítačem. Prostory a reálné objekty, jako je například ruka uživatele nebo zvonění dveřního zvonku, jsou virtuálně napodobeny a smyslové vnímání probíhá prostřednictvím virtuálního světa. Senzory a ovladače v ruce nebo rozpoznání ruky přenáší pohyby a gesta do virtuálního světa. Je tak možné vstupovat do místností, uchopovat předměty a pohybovat jimi.


AR a VR mají různé možnosti použití v různých odvětvích a scénářích. Například AR lze použít k udělování interaktivních pokynů nebo pro zjednodušení obsluhy strojů. VR se používá zejména pro simulace, ve vývoji produktů nebo v oblasti zábavy.

AR a VR se liší také stupněm ponoření, tedy úplného vtažení do umělého světa na základě perfektní simulace: Pro Virtual Reality je charakteristické hluboké ponoření, při němž uživatel v ideálním případě přestává vnímat, že se nachází v umělém světě. Zájemci se tak mohou například procházet novostavbou, ačkoli k ní zatím existují pouze výkresy. Augmented Reality se vyznačuje menším stupněm vtažení: Uživatel vidí, slyší a cítí převážně v reálném světě.

Na pomezí mezi AR a VR najdeme dílčí oblasti jako Augmented Virtuality (AV), Mixed Reality (MR) a Extended Reality (XR), ve kterých se realita s virtualitou prolíná v různé míře. 3D zobrazení zde překračuje jednoduché znázornění.Jak mohou podniky z rozšířené reality profitovat?

Augmented Reality dosáhla vysokého stupně zralosti a stále více podniků objevuje výhody poskytování informací tam, kde jsou skutečně zapotřebí.

Volné ruce a flexibilní pracovní procesy urychlují stávající postupy nebo umožňují nové, které podnikům pomáhají optimalizovat vývoj produktů, zkracovat inovační cykly a snižovat náklady na údržbu.

Zejména v oblastech kolaborace, asistence a učení nabízejí aplikace s Augmented Reality řadu výhod. Aplikace s AR umožňují uživatelům řešit úlohy, které by bez AR zvládnout nedokázali, k jejichž vyřešení by potřebovali speciální znalosti nebo které by nemohli provést tak jednoduše a bezchybně. Například servisní technik s podporou AR tak už nemusí znát každý detail nejrůznějších modelů strojů, a přesto dokáže provést údržbu nebo opravu rychle a cíleně.

Následuje přehled výhod pro podniky:

Mobilní práce, volné ruce

Zjednodušení práce bez dokumentace v papírové formě nebo na mobilním koncovém zařízení díky AR brýlím.

Produktivita a efektivita

Rozšířená realita zlepšuje vnímání reálného světa a zjednodušuje interakci s ním. Technologie AR může zaměstnancům pomáhat zvládat kompletní úlohy rychleji a přesněji tím, že jim poskytne vizuální návody nebo doplňující informace. Technik například může nosit AR brýle při opravě stroje, během níž si krok za krokem pročítá pokyny a technické parametry.

Optimalizace pracovního procesu

Podniky mohou své procesy upravit, optimalizovat, automatizovat a zefektivnit tím, že si v reálném čase vizualizují data nebo analýzy prostřednictvím virtuální reality.

Inovace a kreativita

Projekce virtuálních obsahů do reálného světa může podnikům pomoci při vizualizaci různých scénářů, a tím i při vývoji a zlepšování nových produktů nebo služeb. Například designér může využívat aplikaci s AR pro interaktivní porovnání nejrůznějších tvarů nebo materiálů pro určitý produkt nebo pro obrábění povrchů.

Spokojenost zákazníků a jejich připoutání

Zájemci si mohou díky systémům AR vyzkoušet a zažít produkty a personalizované nabídky ještě předtím, než si je zakoupí. Zákazník může například použít aplikaci s AR na chytrém telefonu, aby se podíval, jak bude kus nábytku nebo technické zařízení vypadat v jeho vlastním interiéru nebo jestli se nový vůz vejde do jeho garáže. Software a AR hry (AR games) mohou prostřednictvím gamifikovaných zážitků usnadnit rozhodování o nákupu a připoutat zákazníky.Jaké konkrétní možnosti použití pro AR existují?

Augmented Reality se zaměřuje na optimalizaci procesů v průmyslu a obchodě. Několik příkladů použití z praxe:

Zapojení třetích stran

V případě opravy může pracovník servisu pomoci odborníkovi na místě prostřednictvím vzdálené asistence a může mu poskytovat pokyny.

Je možná decentralizovaná spolupráce, bez toho, aby bylo nutné cestovat přes půl světa, stejně jako vzájemné propojení poboček a zaměstnanců.


Údržba a opravy

Údržba a opravy strojů a výrobních zařízení představují komplexní problém.

Přímo na místě většinou chybějí speciální znalosti, takže je zpravidla nezbytné přizvat externí techniky. Díky zařízením s AR je i méně technicky vyškolený personál schopen provádět preventivní údržbářské práce, ještě než dojde k výpadku. Tím se ušetří čas i náklady.


Onboarding, standardizované vzdělávání a školení

Návody krok za krokem a digitální pokyny pro zaměstnance, stejně jako všechny důležité detaily v podobě virtuálních prvků pro rychlou a bezchybnou výrobu. Centrálně uložené znalosti jsou k dispozici každému zaměstnanci, bez ohledu na to, kde se právě nachází. Školení s podporou AR jsou výhodná také v případech, kdy je reálná činnost spojená s vysokým stupněm ohrožení nebo kdy vznikají drahé odstávky.


Odbyt a marketing

Pracovníci odbytu mohou obchodním partnerům a zákazníkům pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo brýlí představit realistické náhledy produktů ještě dříve, než jsou tyto produkty vyrobeny. Spolupráce s umělou inteligencí vede k ještě větší personalizaci.


Kompletace a logistika

Pick-by-Vision využívá virtuální prvky pro kompletaci ve skladech zboží.

Datové brýle poskytují zaměstnancům podniku relevantní data mobilně, v závislosti na zákazníkovi a na situaci v podobě virtuálních objektů, čímž zvyšují efektivitu kompletace.


Navigace a orientace

Zobrazení pokynů pro navigaci a orientaci, stejně jako informací týkajících se budov (Building Information) poskytuje výhody v oblastech turismu a managementu návštěv.


Veletrhy a akce

Virtuální exponáty lze umístit, představit a prohlížet v reálných prostorách. Tím se snižují náklady na přepravu, protože ne všechny vystavované díly musejí být fyzicky přítomné na místě. Augmented Reality navíc umožňuje doplnění vystavených produktů o videa, fotografie a technické parametry.