Eska – perfektní pro jištění všech stejnosměrných sítí

Autor: Conrad.cz, 21. prosinec 2017

Fotovoltaická zařízení vyrábějící stejnosměrný proud

Fotovoltaická zařízení (FZ) vyrábějí stejnosměrný proud. V současnosti není u FZ v popředí jejich instalace, spíše jde o možnosti ukládání energie. A protože mobilní telefon, notebook, atd. „tankují“ stejnosměrný proud, jsou trendem stejnosměrné sítě! Ty ale vyžadují speciální pojistky na ochranu přístrojů, jak např. nová série DC pojistek firmy ESKA. Přednost: podstatně menší proudová ztráta než při přeměně střídavého proudu na stejnosměrný.

Obrat v energetice vedl k nárůstu instalací DC sítí. Kvůli snížené finanční podpoře nových instalací FZ se nyní stále více využívají technologie ukládání, které mají umožnit spotřebu stejnosměrného proudu vyrobeného vlastními FZ. Rozvíjejí se především akumulátory FZ, a protože mobilní koncová zařízení potřebují stejnosměrný proud, jsou stejnosměrné sítě v popředí zájmu. S trendem stejnosměrných sítí ale také narůstají bezpečnostní požadavky z hlediska nadproudu: Nejlepší volbou pro bezpečnou ochranu jsou speciální stejnosměrné pojistky.

Stejnosměrný a střídavý proud se liší průběhem svých křivek. Zatímco křivka střídavého proudu probíhá jako sinusoida, má stejnosměrný proud neměnnou podobu. U aplikací se střídavým proudem mění naproti tomu proud a napětí v pravidelném rytmu v sinusoidách svůj směr. To se týká i nulového bodu, kdy v součástce není žádné napětí. Zdroje stejnosměrného proudu, jako např. FZ se dosud napojovaly přes měniče na střídavou síť. Před využitím v síti se střídavým napětím se vyrobené stejnosměrné napětí přemění v měniči. Přeměněný proud musí být v koncovém zařízení opět transformován zpátky na stejnosměrný proud. Negativní efekt představují ztráty výkonu způsobené transformací! Ve stejnosměrné síti jsou naproti tomu ztráty minimální.

Bezpečně odpojit elektrický oblouk

Pokud pojistka odpojí nadproud, vznikne v ní elektrický oblouk mezi dvěma elektrodami. V aplikacích se střídavým proudem se elektrický oblouk, kromě reakce ovlivněné výrobcem pomocí zhášecích prostředků a dalších parametrů pojistky, přeruší zcela přirozeně průchodem přes nulové napětí. Následné může dojít k novému zapálení elektrického oblouku. Díky sinusoidní křivce se průchod nulou opakuje, tím je podporováno trvalé zhášení elektrického oblouku. Jinak je tomu ve stejnosměrných sítích: Pokud se zde použije stejná pojistka, nejsou při nadproudu k dispozici průchody nulou. Elektrický oblouk může být zhasnut pouze pomocí exaktních technických parametrů a speciálních komponent. Pokud by se u stejnosměrného proudu používaly pojistky konstruované pro střídavý proud, nedokázaly by velmi pravděpodobně bezpečně odpojit elektrický oblouk. Extrémní teplo a tlak během hořícího elektrického oblouku by pak vedly k explozi pojistky. Vysoké riziko: nejen, že by aplikace, součástky a materiál byly poškozeny, mohlo by docházet také k ničivým požárům, při nichž by byly ohroženy i lidské životy. Stejnosměrné pojistky toto riziko vylučují. Jsou konstruovány tak, aby bezpečně odpojily i nadproud v podobě stejnosměrném obvodu.

Větší ochrana díky stejnosměrné pojistce

Dosud byly konstruovány resp. normovány pojistky ve velikosti 5 x 20 mm pro použití se střídavým proudem. Jde to ale lépe: ESKA nyní úspěšně vyvinula a vyzkoušela novou sérii: ESKA 522.600. Je v souladu s novým trendem stejnosměrných sítí – a s povědomím, že stejnosměrné proudové obvody musí být chráněny stále častěji. Pojistky mají vypínací schopnost 200 A – k dostání jsou se jmenovitými proudy od 100 mA do 10 A. Použití stejnosměrných pojistek se doporučuje jako nejlepší varianta pro spolehlivou ochranu DC aplikací před nadproudy a zkraty.

Minimalizovat rizika: stejnosměrné sítě potřebují pro svou ochranu před zkratem nebo nadproudem speciální pojistky!

Fotovoltaická zařízení vyrábějí stejnosměrný proud, který se nejlépe ukládá také ve stejnosměrných sítích.

Najisto: DC pojistky minimalizují rizika jako zkrat, nadproud a z nich plynoucí rizika požáru.

Měniče způsobují ztráty proudu – je tedy lepší využívat DC sítě, samozřejmě s DC pojistkami.

Zůstává to… stejnosměrné

Zabezpečení před nadproudy či zkraty, menší ztráty proudu než s měniči – to jsou přednosti nové série stejnosměrných pojistek 522.600 firmy ESKA.