Plány údržby pro údržbu vašich strojů a zařízení

Autor: Conrad tým, 9. říjen 2023

Stroje, technická zařízení budov a výrobních zařízení jsou předměty dlouhodobých investic s vysokými pořizovacími náklady. Z tohoto důvodu má údržba, opravy a také repase přístrojů, zařízení a objektů obrovský provozně-hospodářský význam.

Pravidelná údržba zajišťuje, aby jednou pořízená zařízení po celou plánovanou dobu životnosti spolehlivě pracovala a bezchybně fungovala.

Plánování údržby přispívá k lepšímu využití doby jejich životnosti a zamezuje výpadkům způsobeným neplánovanými servisními pracemi. Z ekonomického hlediska jsou relevantní také servisní inspekce.

Rutinní výměna opotřebitelných dílů udržuje náklady na opravy na nízké úrovni a současně zvyšuje celkovou disponibilitu zařízení. Také pro provozní bezpečnost strojů je prediktivní údržba nezbytně nutná.Plán údržby – k čemu je dobrý?

K tomu, aby mohla údržba proběhnout ve správný čas a ve správném rozsahu, existují určité pomůcky. Nejdůležitější z nich jsou plány údržby a servisních prací, které jsou zpracovávány individuálně. Plány pomohou vašemu podniku při kontrole a údržbě strojů a technických zařízení všeho druhu. Plán údržby nebo plán servisních prací se tak stává nepostradatelným nástrojem, s jehož pomocí můžete efektivně organizovat a monitorovat inspekce ve vaší firmě.

 

Slouží jako pracovní příkaz, jízdní řád a kontrolní seznam pro odborníky v oblasti servisu, konstrukce zařízení, výroby nebo elektrotechniky, stejně jako pro všechny zaměstnance, kteří se na údržbě a opravách podílejí. 

Jakožto součást podnikové strategie údržby a oprav umožňují plány údržby podnikům plánování a provádění potřebných procesů. Zkracují dobu trvání servisních prací a pomáhají při bezchybném provádění inspekcí a úkolů.

Servisní plány a plány údržby kromě toho umožňují rychlou reakci v případě závad a pomáhají zaměstnancům při přestrojení přístrojů nebo změně konfigurace zařízení. Jakožto školicí nástroj zkracují plány fázi zapracování nových servisních pracovníků a pomáhají při vytváření zakázek pro externí servisní techniky.

Interně pomáhají plány vedení firmy, představenstvu a jiným oddělením jako doklad o svědomité údržbě zařízení. Ve vztahu k externím subjektům pomáhají plány v prosazování nároků na záruku a regresních nároků vůči výrobcům, externím poskytovatelům služeb nebo pojišťovnám.Co všechno patří do dobrého plánu údržby?

V plánu údržby, resp. servisním plánu jsou uvedené všechny potřebné úkony údržby přístroje nebo zařízení podle pokynů příslušných výrobců nebo dané firmy. Kromě toho obsahuje plán seznam přístrojů, zařízení a konstrukčních skupin, u kterých je nutná pravidelná inspekce.

Plán údržby obvykle obsahuje přesné údaje k jednotlivým strojům v provozu, jako je název, stanoviště, datum pořízení, používání a/nebo doba chodu, a také druh a rozsah servisního intervalu. Dále do plánu patří datum poslední údržby a termín následující údržby, rozsah kompetencí, kontaktní osoba servisu a také další údaje, individuálně sestavené v závislosti na organizační struktuře dané firmy.

Obzvláště důležitý je pro servisní plán pracovní příkaz s podrobnými pokyny k prováděným údržbářským pracím a kontrolními body, které musejí být zohledněny. 

Tyto body vycházejí z konstrukce přístrojů a z jejich funkcí, ze způsobu používání a také ze skutečného namáhání při používání, z opotřebení a stáří stroje.

V rámci dokumentace a diagnostiky stavu jsou během inspekce přezkoušeny, vyčištěny a případně vyměněny komponenty, o kterých je známo, že vykazují známky opotřebení a opotřebení materiálu. Inspekce zahrnuje také díly, které vyžadují určité pomocné látky jako například maziva, nebo které jsou zásadní pro bezpečnost.

Existují ale i další důvody, proč provádění určitých servisních úloh zahrnout do plánu údržby. Sem patří právní předpisy, hygienické a ekologické aspekty, požadavky specifické pro daný podnik, stejně jako ekonomická hlediska a bezpečnost personálu obsluhy.

Ovšem doby, ve kterých plány údržby existovaly pouze v papírové formě a v nejhorším případě ležely pohřbené v nějaké zásuvce, jsou definitivně pryč. V dnešní době mívají podobu excelovských tabulek, které obsahují výčet jednotlivých položek, nebo se používají interní podnikové databázové systémy, jako je například SAP. Software SAP poskytuje k tomuto účelu modul údržby, do něhož lze uložit plány údržby se všemi položkami a objekty.Plán údržby – pokyny pro údržbu a zajištění kvality

Ke každému plánu údržby patří přesné pokyny k údržbě, včetně toho, které nástroje mají být použity pro inspekci, resp. pracovní příkaz, jaká kalibrace je nezbytná a které díly mají být vyměněny.

Od plánu údržby se pak odvíjí program údržby, který musejí servisní technici provádět.

Záznamy ve správně vedeném plánu údržby tak zajišťují správnou péči a správné náhradní díly pro každý stroj a každé zařízení.

Osoba pověřená údržbou zdokumentuje provedenou inspekci, výsledek opatření a vyměněné díly. Podepsání záznamů v plánu údržby nadřízeným nebo vedoucím podle principu čtyř očí garantuje kvalitu servisu. Pro zajištění kvality může být smysluplná také kontrola provedených opatření údržby další pověřenou osobou.Snižování nákladů na údržbu díky servisním plánům

Náklady na údržbu po celou plánovanou dobu životnosti strojů a zařízení představují důležitý ekonomický faktor s potenciálem pro další optimalizaci. Komponenty používané při údržbě zahrnují náhradní díly specifické pro stroje nebo zařízení, opotřebitelné díly, čisticí prostředky, maziva a nástroje a pomůcky.

Z ekonomických důvodů stále více podniků ukončuje nákladné udržování zásob náhradních dílů. Namísto toho jsou díly objednávány v případě potřeby pro danou zakázku, obvykle v nepravidelných intervalech a od různých dodavatelů. Drobné komponenty samy o sobě mívají obvykle nízkou cenu. Nicméně náklady spojené s transakcí a logistikou těchto objednávek často vyženou cenu těchto dílů do závratných výšin. Proto je dobré se zamyslet nad dosavadní strukturou nákladů na tyto drobné součástky.

Minimální náklady na údržbu předpokládají nákladově výhodné, spolehlivé a rychle reagující zdroje potřebných dílů. Servisní plány a plány údržby představují základ pro efektivnější objednávání náhradních dílů. Jsou v nich uvedené všechny produkty, které pro údržbu a opravy strojů ve vašem podniku potřebujete. Pak už chybí jen vhodný dodavatel, od kterého můžete všechny produkty zakoupit v rámci jedné sdružené a cenově výhodné objednávky. A zde vstupuje do hry společnost Conrad: Jakožto partner pro průmysl a autorizovaný distributor s největší možnou flexibilitou a nezávislostí vám společnost Conrad nabízí řešení pro nakupování a služby šité na míru a neustále se rozrůstající sortiment kvalitních produktů.

V centrálním nákupním systému Conrad si můžete objednat všechny potřebné spotřební materiály a produkty elektronicky, rychle a pohodlně, s dobou i místem dodání podle vašeho přání. V závislosti na konkrétních procesech ve vaší firmě mohou zaměstnanci objednávat potřebné díly prostřednictvím oddělení nákupu, ale i přímo. Vaši zaměstnanci se mohou kdykoliv spolehnout na osobní podporu týmu našich produktových expertů.Téma údržby vás už nemusí strašit

Vytváření plánů údržby a dodržování standardů předepsaných výrobci, to jsou úlohy, k nimž je třeba přistupovat odpovědně. Pro každodenní práci je proto velkým ulehčením, když je možné procesy objednávání soustředit a zjednodušit.

Společnost Conrad vám nabízí široké spektrum produktů, optimálně přizpůsobené vašim potřebám, a můžete zde vybírat mezi zavedenými značkami s certifikovanou kvalitou. Vysoká disponibilita zboží a dodávky přímo do provozu, ve kterém jsou díly zapotřebí, jsou zárukou krátkých dodacích lhůt a minimalizují náklady na logistiku ve vašem podniku. Informace o stavu objednávky si můžete vyvolat kdykoliv a odkudkoliv.

Nakupování vašich dílů u společnosti Conrad může na vaše přání probíhat vysoce automatizovaně a kontrolovaně. Při přímém objednávání přistanou známé produkty okamžitě ve vašem košíku. V případě termínovaných dodávek a odvolávek si můžete své dodávky naplánovat dopředu a podle potřeb. S inteligentním řešením pro nakupování Conrad Smart Procure přeměníte procesy nakupování, obvyklé ve vašem podniku, na elektronický nákupní košík.

Pokud vaši zaměstnanci využívají vlastní procurement systém, bude vás služba eProcurement od společnosti Conrad zajímat. Jejím prostřednictvím sestavuje Conrad digitální katalogy ušité přímo na míru zákazníkům B2B.

Bez ohledu na to, pro kterou variantu objednávání se rozhodnete: Společnost Conrad vám jako váš obchodní partner pomůže snížit náklady spojené s nakupováním a koordinací procesů. Budete tak moci přesně dodržovat své plány údržby a v dlouhodobém horizontu ušetříte.

Plány údržby jsou dynamické

Výrobní zařízení, příslušné provozní prostředky, provozní kapaliny, rozhraní a softwarové komponenty se neustále dále vyvíjejí. Výrobci technických zařízení tedy stále znovu upravují předpisy pro údržbu jejich přístrojů tak, aby odpovídaly technickým inovacím nebo změněným náhradním dílům a komponentům. Dbejte na to, abyste změněné předpisy výrobců včas zakomponovali do svých plánů údržby. Také seznamy nástrojů a seznamy opotřebitelných dílů v tabulkách údržby by měly být upraveny podle aktuálních předpisů výrobců.Shrnutí nejdůležitějších bodů

Opravy a plánování údržby jsou důležitým předpokladem pro hladký provoz. Riziko výpadku zařízení se tím snižuje a pro potřebné práce, úkoly a opatření je k dispozici obsáhlá dokumentace. Tato dokumentace je důležitá pro naplánování potřebného personálu, potřebného času a pro obstarání potřebných náhradních dílů. Nezbytné práce tak lze provádět včas, bez výrazného narušení procesů a funkcí podniku.

Kromě toho budete mít vždy přehled o tom, jaké náklady údržba v pravidelných intervalech vyžaduje. Okamžitě zjistíte, pokud u některého stroje nebo zařízení náklady na údržbu přesáhnou obvyklý rámec, a můžete zareagovat ještě před hrozícím katastrofálním zvýšením nákladů.