Wick WH750DA parní zvlhčovač vzduchu 35 m² bílá, modrá

 • Objednací číslo: 1384354
 • Označení výrobce: WH750DA
 • EAN: 4022167750129

Wick WH750DA

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Wick
 • Objednací číslo: 1384354
 • Označení výrobce: WH750DA
 • EAN: 4022167750129

Wick WH750DA

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Wick
Odpařovací výkon 0.33 l/h
Obsah nádrže 3.8 l
Vhodné pro místnosti do 35 m²
Vlastnosti plnitelný , kontrolní okénko
Provozní napětí 230 V
Výkon
365 W
Barva bílá , modrá
Šířka 304 mm
V 363 mm
Délka 197 mm
Rozm. (d x š x v) 197 x 304 x 363 mm
Hmotnost 1.7 kg
Kategorie produktu parní zvlhčovač vzduchu

Technické parametry

Odpařovací výkon 0.33 l/h
Obsah nádrže 3.8 l
Vhodné pro místnosti do 35 m²
Vlastnosti plnitelný , kontrolní okénko
Provozní napětí 230 V
Výkon
365 W
Barva bílá , modrá
Šířka 304 mm
V 363 mm
Délka 197 mm

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7360c257[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@dc4962b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5f1ba20b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

varování
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 226: Hořlavá kapalina a páry.
 • H 315: Dráždí kůži.
 • H 317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H 411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P 302 + P 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P 333 + P 313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7360c257[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@dc4962b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5f1ba20b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Zvlhčovače