WD40 Multi-Ol 49201 100 ml

 • Objednací číslo: 812371
 • Označení výrobce: 49201
 • EAN: 5032227490017

Které kombinované účinek všech vlastnosti činí tento Multi-Ol pro bezproblémové č. 1. Je spojuje 5 produkty: mazivo · Feuchtigkeitsverdranger · Antikorozní prostředek · Čisticí prostředky · Odstraňovač koroze · Jeden volný silikonu, organickou chemii…

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: WD40
 • Objednací číslo: 812371
 • Označení výrobce: 49201
 • EAN: 5032227490017

Které kombinované účinek všech vlastnosti činí tento Multi-Ol pro bezproblémové č. 1. Je spojuje 5 produkty: mazivo · Feuchtigkeitsverdranger · Antikorozní prostředek · Čisticí prostředky · Odstraňovač koroze · Jeden volný silikonu, organickou chemii…

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: WD40

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3c8b619[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29dd6c4f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H 222: Extrémně hořlavý aerosol.
 • H 304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P 271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P 301+310+331: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P 312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P 405: Skladujte uzamčené.
 • P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3c8b619[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29dd6c4f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Maziva