Stannol 174081 kalafuna Množství 20 g

 • Objednací číslo: 813419
 • Označení výrobce: 174081
 • EAN: 4016138048865

Tavidlo bez obsahu kyselin. Díky stabilizátoru dosáhnete vysokého výkonu i při obrábění těžko pájitelných součástek.

 • Objednací číslo: 813419
 • Označení výrobce: 174081
 • EAN: 4016138048865

Tavidlo bez obsahu kyselin. Díky stabilizátoru dosáhnete vysokého výkonu i při obrábění těžko pájitelných součástek.

Content 20 g
Kategorie produktu kalafuna

Technické parametry

Content 20 g
Kategorie produktu kalafuna

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3ad8b7f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

pozor
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …
 • P 363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P 333 + P 313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P 302 + P 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3ad8b7f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Tavidla