Proma 152012 persulfát sodný Množství 1 kg

 • Objednací číslo: 539913
 • Označení výrobce: 152012
 • EAN: 4016138553697

Leptadlo

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Proma
 • Objednací číslo: 539913
 • Označení výrobce: 152012
 • EAN: 4016138553697

Leptadlo

 • Záruka: 24 měsíců
 • Výrobce: Proma
Content 1 kg
Typ 152012
Kategorie produktu persulfát sodný

Technické parametry

Content 1 kg
Typ 152012
Kategorie produktu persulfát sodný

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2d39cd84[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-03-OXIDIZING_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@36a0aeca[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4658a40d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 272: Může zesílit požár; oxidant.
 • H 302: Zdraví škodlivý při požití
 • H 315: Dráždí kůži.
 • H 317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H 334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H 335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P 262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 302 + P 352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P 304 + P 340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P 311: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2d39cd84[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-03-OXIDIZING_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@36a0aeca[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4658a40d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Leptací technika