Pájecí lak Bungard 74150, sprej, zelená, 150 ml

 • Objednací číslo: 531705
 • Označení výrobce: 74150
 • EAN: 2050000579967

this an historic product which is not available, thus not updated anymore

 • Objednací číslo: 531705
 • Označení výrobce: 74150
 • EAN: 2050000579967

this an historic product which is not available, thus not updated anymore

Bezpečnostní pokyny / věty EUH EUH 066
Content 150 ml
Barva zelená
Typ GREEN COAT 74150
Kategorie produktu pájecí lak

Technické parametry

Bezpečnostní pokyny / věty EUH EUH 066
Content 150 ml
Barva zelená
Typ GREEN COAT 74150
Kategorie produktu pájecí lak

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6c87d47c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1afb52be[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 222: Extrémně hořlavý aerosol.
 • H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H 317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H 412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P 211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6c87d47c[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1afb52be[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie