Kontakt Chemie KONTAKT 60 PLUS 73909-AA čisticí prostředek pro kontaktní plochy 200 ml

 • Objednací číslo: 886429
 • Označení výrobce: 73909-AA
 • EAN: 5412386001505

Oxid uvolňující čistící prostředek na kontakty v kombinaci s kvalitním kluzkým a ochranným olejem se postará o dlouhotrvající bezporuchový provoz elektrických přístrojů. Odstraňuje špínu a rušivé odpory kontaktů. Chrání před vlhkem a korozí. Ideální …

 • Objednací číslo: 886429
 • Označení výrobce: 73909-AA
 • EAN: 5412386001505

Oxid uvolňující čistící prostředek na kontakty v kombinaci s kvalitním kluzkým a ochranným olejem se postará o dlouhotrvající bezporuchový provoz elektrických přístrojů. Odstraňuje špínu a rušivé odpory kontaktů. Chrání před vlhkem a korozí. Ideální …

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@30c5c8f4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/FOOD-PROCESSING_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@533fe7c4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7e8a6707[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 222: Extrémně hořlavý aerosol.
 • H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H 315: Dráždí kůži.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H 412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P 271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P 410 + P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
 • P 501B: Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@30c5c8f4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/FOOD-PROCESSING_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@533fe7c4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7e8a6707[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Spreje na kontakty