Greisinger GAK 1400 činidlo hodnota pH 1 sada

 • Objednací číslo: 102966
 • Označení výrobce: 602838
 • EAN: 4016138692181

Praktická pracovní a kalibrační sada pro všechny pH metry. Sada se skládá z různých zásobních pH kapslí, které lze jednoduše rozpustit ve 100 ml destilované vody. Díky práškové formě lze tyto kapsle dlouho skladovat.

 • Objednací číslo: 102966
 • Označení výrobce: 602838
 • EAN: 4016138692181

Praktická pracovní a kalibrační sada pro všechny pH metry. Sada se skládá z různých zásobních pH kapslí, které lze jednoduše rozpustit ve 100 ml destilované vody. Díky práškové formě lze tyto kapsle dlouho skladovat.

Content 1 sada
Hodnota měření hodnota pH
Kategorie produktu činidlo

Technické parametry

Content 1 sada
Hodnota měření hodnota pH
Kategorie produktu činidlo

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@f9146c6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@231b72db[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signální slovo

nebezpečí
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H 334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 304 + P 341: PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 301 + P 330 + P 331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P 309: PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:
 • P 310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P 305: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
 • P 351: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
 • P 338: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Prohlášení o nebezpečnosti

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@f9146c6[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@231b72db[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Nejčastěji kupované s tímto produktem

Podobné produkty

Podívejte se na další produkty z kategorie Kalibrační roztoky