Cílem nařízení REACH je: předcházet rizikům.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vstoupilo v platnost 1. června 2007. Je bezprostředně platné ve všech členských zemích EU. Hlavním cílem nařízení REACH je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí před možnými chemicky podmíněnými riziky. Pro dodavatele z toho vyplývají určité registrační a informační povinnosti.

Stanovisko společnosti Conrad k nařízení REACH

Ochrana spotřebitelů je pro společnost Conrad Electronic nejvyšší prioritou. Klademe velký důraz na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí, a proto podléhají veškeré výrobky v našem sortimentu pravidelným a přísným kontrolám kvality. Ty zahrnují samozřejmě také dodržování zákonných limitních hodnot pro škodlivé látky.

Společnost Conrad Electronic si je vědoma povinností, které z tohoto nařízení v Evropské unii vyplývají. V této souvislosti společnost Conrad Electronic všechny své dodavatele smluvně zavázala k tomu, aby rovněž dodržovali příslušné požadavky (jako výrobci nebo subjekty uvádějící produkty na trh). Povinná registrace látek a přípravků podle nařízení REACH se společnosti Conrad Electronic netýká.

Conrad Electronic se při předávání informací opírá čistě o údaje příslušných výrobců/dodavatelů. Conrad Electronic negarantuje správnost těchto údajů a neručí za ně.

Informace našich dodavatelů, týkající se nařízení REACH

Informace našich dodavatelů, týkající se nařízení REACH najdete zde.

Informační povinnost pro výrobky podle článku 33 nařízení REACH

Společnost Conrad Electronic má jako distributor podle článku 33 nařízení REACH povinnost předávat dále všechny relevantní informace o látkách ze seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), pokud byly výrobcem/dodavatelem poskytnuty.

Dotazy týkající se jednotlivých produktů posílejte s uvedením objednacího čísla / čísla výrobce na následující e-mailovou adresu: [email protected]

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) je Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) neustále rozšiřován. Aktuální seznam SVHC si můžete vyvolat na následujícím odkazu:

https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

Informační povinnost pro přípravky podle článku 31 nařízení REACH

Informační povinnost pro přípravky (např. spreje, lepidla, barvy atd.) je splněna poskytnutím bezpečnostního listu. Bezpečnostní listy dáváme k dispozici on-line ke stažení zdarma, pokud nám byly výrobcem/dodavatelem poskytnuty.

Za bezpečnostní listy, které shromažďujeme a dáváme k dispozici, odpovídají příslušní výrobci/dodavatelé.

Více informací: http://echa.europa.eu

Byla tato informace užitečná?